Mẫu Chứng Từ Kế Toán Thuế

mau chung tu lao dong tien luong , mau chung tu ke toan ban hang , mau chung tu ke toan tien te , mau chung tu ke toan tai san co dinh (tscd), mau chung tu ke toan hang ton kho

dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai ha noi dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai tphcm

Nguyen ly ke toan co ban, Lớp kế toán cho người mới học Ke toan thuc hanh, học kế toán thực hành thực tế

Mẫu số 05 - TT : GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 05 - TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày ...tháng ...năm....

Kính gửi: ....................................................................................................

Họ và tên người đề nghị thanh toán: ................................................................

Bộ phận (hoặc địa chỉ): .................................................................................

nội dung thanh toán: .....................................................................................

Số tiền: ...............................................( Viết bằng chữ): ................................

..................................................................................................................

(Kèm theo: ..................... chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người duyệt

(Ký, họ tên)

 

Mẫu số 05 - TT : GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!