Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 01/BVMT : Tờ khai phí bảo vệ môi truờng

Mẫu số 01/BVMT : Tờ khai phí bảo vệ môi truờng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Mẫu số: 01/BVMT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

[01] Kỳ tính thuế: Tháng.... năm …….....

[02] Lần đầu:

[03] Bổ sung lần thứ :

[04] Người nộp thuế :.....................................................................................

[05] Mã số thuế: .............................................................................................

[06] Địa chỉ: ...................................................................................................

[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[09] Điện thoại: ..................... [10] Fax: .................. [11] Email: ..................

[12] Số tài khoản: ........................... [13] tại Ngân hàng / KBNN:..........................

[14] Nghề nghiệp/ lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chính :.............................................

[15] Văn bản uỷ quyền: .............................................................................................

[16] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................

[17] Mã số thuế: .............................................................................................

[18] Địa chỉ: ...................................................................................................

[19] Quận/huyện: ................... [20] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[21] Điện thoại: ..................... [22] Fax: .................. [23] Email: ..................

[24] Hợp đồng đại lý thuế số :...........................................................ngày ......................

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

 

STT

Loại khoáng sản

Số lượng khoáng

sản

Mức phí

Số phí phải nộp trong kỳ

Đơn vị tính

Số lượng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (4) x (5)

I

Khoáng sản do cơ sở tự khai thác:

1

.............

2

.............

II

Khoáng sản do cơ sở thu mua nộp thay người khai thác

1

................

2

...............

Tổng cộng:

Số tiền phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phải nộp vào NSNN trong kỳ này là (ghi bằng chữ): .............................................................................................

...............................................................................................................................................

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

Ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

 

 

 

>> Tải Mẫu số 01/BVMT

Mẫu số 01/BVMT , 01/BVMT , Mẫu số 01/BVMT : Tờ khai phí bảo vệ môi truờng , mau so 01/bvmt : to khai phi bao ve moi truong

Mẫu số 01/BVMT : Tờ khai phí bảo vệ môi truờng
 

HÀ NỘI

ho tro online ha noi

ho tro online ha noi

ho tro online ha noi

TPHCM

 

ho tro online TPHCM

ho tro online TPHCM

ho tro online TPHCM

ho tro online TPHCM - skype

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!