Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 01/BVMT : Tờ khai phí bảo vệ môi truờng

Mẫu số 01/BVMT : Tờ khai phí bảo vệ môi truờng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Mẫu số: 01/BVMT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

[01] Kỳ tính thuế: Tháng.... năm …….....

[02] Lần đầu:

[03] Bổ sung lần thứ :

[04] Người nộp thuế :.....................................................................................

[05] Mã số thuế: .............................................................................................

[06] Địa chỉ: ...................................................................................................

[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[09] Điện thoại: ..................... [10] Fax: .................. [11] Email: ..................

[12] Số tài khoản: ........................... [13] tại Ngân hàng / KBNN:..........................

[14] Nghề nghiệp/ lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chính :.............................................

[15] Văn bản uỷ quyền: .............................................................................................

[16] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................

[17] Mã số thuế: .............................................................................................

[18] Địa chỉ: ...................................................................................................

[19] Quận/huyện: ................... [20] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[21] Điện thoại: ..................... [22] Fax: .................. [23] Email: ..................

[24] Hợp đồng đại lý thuế số :...........................................................ngày ......................

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

 

STT

Loại khoáng sản

Số lượng khoáng

sản

Mức phí

Số phí phải nộp trong kỳ

Đơn vị tính

Số lượng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (4) x (5)

I

Khoáng sản do cơ sở tự khai thác:

1

.............

2

.............

II

Khoáng sản do cơ sở thu mua nộp thay người khai thác

1

................

2

...............

Tổng cộng:

Số tiền phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phải nộp vào NSNN trong kỳ này là (ghi bằng chữ): .............................................................................................

...............................................................................................................................................

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

Ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

 

 

 

>> Tải Mẫu số 01/BVMT

Mẫu số 01/BVMT , 01/BVMT , Mẫu số 01/BVMT : Tờ khai phí bảo vệ môi truờng , mau so 01/bvmt : to khai phi bao ve moi truong

Mẫu số 01/BVMT : Tờ khai phí bảo vệ môi truờng
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!