Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 02/PHLP : Tờ khai quyết toán phí, lệ phí

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Mẫu số: 02/PHLP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BTC ngày 28/02/2010 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN PHÍ, LỆ PHÍ

(Dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước)

[01] Kỳ tính thuế: Năm …….....

[02] Lần đầu:

[03] Bổ sung lần thứ :

[04] Người nộp thuế :.....................................................................................

[05] Mã số thuế: .............................................................................................

[06] Địa chỉ: ...................................................................................................

[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[09] Điện thoại: ..................... [10] Fax: .................. [11] Email: ..................

[12] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................

[13] Mã số thuế: .............................................................................................

[14] Địa chỉ: ...................................................................................................

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: ..................

[20] Hợp đồng đại lý thuế số :..............................................ngày ..................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

 

STT

Loại phí, lệ phí

Chưong

Tiểu mục

Số tiền phí, lệ phí thu được

Tỷ lệ trích sử dụng theo chế độ (%)

Số tiền phí, lệ phí trích sử dụng theo chế độ

Số tiền phí, lệ phí phải nộp NSNN

Số tiền phí, lệ phí đã khai trong kỳ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) – (7)

(9)

...

Tổng cộng

x

x

x

Số tiền phí, lệ phí phải nộp vào NSNN (ghi bằng chữ):

....................................................................................................................................

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

Ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

 

 

>> Tải Mẫu số 02/PHLP

Mẫu số 02/PHLP , 02/PHLP , Mẫu số 02/PHLP : Tờ khai quyết toán phí, lệ phí , mau so 02/phlp : to khai quyet toan phi, le phi

Mẫu số 02/PHLP : Tờ khai quyết toán phí, lệ phí
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!