Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 01/PHXD : Tờ khai phí xăng dầu


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Mẫu số: 01/PHXD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2011/TT-BTC ngày 28/02/2011của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI PHÍ XĂNG DẦU

[01] Kỳ tính thuế: Tháng.... năm …….....

[02] Lần đầu:

[03] Bổ sung lần thứ :

[04] Người nộp thuế :.....................................................................................

[05] Mã số thuế: .............................................................................................

[06] Địa chỉ: ...................................................................................................

[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/thành phố: .....................................

[09] Điện thoại: ..................... [10] Fax: .................. [11] Email: ..................

[12] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................

[13] Mã số thuế: .............................................................................................

[14] Địa chỉ: ...................................................................................................

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: .....................................

[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: ..................

[20] Hợp đồng đại lý thuế:.............................................................................................

 

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Đơn vị tính

Thực hiện

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Số lượng xăng dầu xuất bán trong kỳ:

- Xăng các loại

[21]

lít

- Diezen

- Dầu mỡ nhờn.

[22]

[23]

lít

kg

2

Mức phí

- Xăng các loại

[24]

Đồng VN/lít

- Diezen

- Dầu mỡ nhờn.

[25]

[26]

Đồng VN/lít

Đồng VN/kg

3

Số tiền phí xăng dầu phát sinh trong kỳ [27] = [28] + [29] + [30]

[27]

Đồng Việt Nam

- Xăng các loại [28]= [21] x [24]

[28]

Đồng Việt Nam

- Diezen [29]= [22] x [25]

- Dầu mỡ nhờn. [30]= [23] x [26]

[29]

[30]

Đồng Việt Nam

Đồng Việt Nam

Số tiền phí xăng dầu phải nộp vào NSNN kỳ này là: .............................. đồng.

(Bằng chữ:........................................................................................................................)

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

Ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

 

 

 

 

>> Tải Mẫu số 01/PHXD

Mẫu số 01/PHXD , 01/PHXD , Mẫu số 01/PHXD : Tờ khai phí xăng dầu , mau so 01/phxd : to khai phi xang dau

Mẫu số 01/PHXD : Tờ khai phí xăng dầu
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!