Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 01/TĐ-GTGT : Tờ khai thuế GTGT dành cho các cơ sở sản xuất thuỷ điện hạch toán phụ thuộc EVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Mẫu số: 01/TĐ-GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Dành cho các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng……… Năm ...……

[02] Lần đầu:

[ ]

[03] Bổ sung lần thứ :

[ ]

[04] Tên người nộp thuế:……………………………………..............................................

[05] Mã số thuế :

ma so thue

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/thành phố: ...........................................................

[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:..........................[11] Email: .......................................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………….......................................

[13] Mã số thuế :

ma so thue

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: ...........................................................

[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: .......................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày......................................

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Sản lượng điện

Giá tính thuế

Thuế suất (%)

Thuế GTGT

1.

Thuế GTGT đầu ra

(1)

(2)

(3)

(4)= (1)x(2)x(3)

2.

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của hoạt động sản xuất điện

(5)

3.

Số thuế GTGT phải nộp

(6) = (4)-(5)

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

Ngày …....tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu

 

 

>> Tải Mẫu số 01/TĐ-GTGT

Mẫu số 01/TĐ-GTGT , 01/TĐ-GTGT , Mẫu số 01/TĐ-GTGT : Tờ khai thuế GTGT dành cho các cơ sở sản xuất thuỷ điện hạch toán phụ thuộc EVN , mau so 01/td-gtgt : to khai thue gtgt danh cho cac co so san xuat thuy dien hach toan phu thuoc evn

Mẫu số 01/TĐ-GTGT : Tờ khai thuế GTGT dành cho các cơ sở sản xuất thuỷ điện hạch toán phụ thuộc EVN
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!