Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 03/TĐ-TAIN : Tờ khai thuế tài nguyên dành cho cơ sở sản xuất thuỷ điện


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Mẫu số: 03 /TĐ-TAIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN

(Dành cho cơ sở sản xuất thuỷ điện)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng……… Năm ...……

[02] Lần đầu: [ ]

[03] Bổ sung lần thứ : [ ]

[04] Tên người nộp thuế:…………………………………….............................................

[05] Mã số thuế :

ma so thue

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/thành phố: ...........................................................

[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:..........................[11] Email: .......................................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………….......................................

[13] Mã số thuế :

ma so thue

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: ...........................................................

[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: ......................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số...............................................ngày.......................................

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Tên loại tài nguyên

Sản lượng tài nguyên thương phẩm khai thác

Giá tính thuế đơn vị tài nguyên

Thuế suất

(%)

Thuế TN phát sinh trong kỳ

Thuế TN dự kiến được miễn giảm trong kỳ

Thuế TN phát sinh phải nộp trong kỳ

KW/h

Sản lượng điện xuất tuyến

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) = (4)x(5)x(6)

8

(9) = (7)-(8)

Tổng cộng

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

Ngày …....tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu

 

>> Tải Mẫu số 03/TĐ-TAIN

Mẫu số 03/TĐ-TAIN , 03/TĐ-TAIN , Mẫu số 03/TĐ-TAIN : Tờ khai thuế tài nguyên dành cho cơ sở sản xuất thuỷ điện , mau so 03/td-tain : to khai thue tai nguyen danh cho co so san xuat thuy dien

Mẫu số 03/TĐ-TAIN : Tờ khai thuế tài nguyên dành cho cơ sở sản xuất thuỷ điện
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!