Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 01-1/TĐ-GTGT : Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp của cơ sở sản xuất thuỷ điện cho các địa phương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Mẫu số: 01- 1/TĐ-GTGT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC

BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG PHẢI NỘP

CỦA CƠ S SẢN XUẤT THỦY ĐIỆN CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT số........ ngày.......)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng……… Năm ...……

[02] Lần đầu:[ ]

[03] Bổ sung lần thứ : [ ]

[04] Tên người nộp thuế:……………………………………..............................................

[05] Mã số thuế :

ma so thue

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/thành phố: ...........................................................

[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:..........................[11] Email: .......................................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………….......................................

[13] Mã số thuế :

ma so thue

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: ...........................................................

[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: .......................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày......................................

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Tỷ lệ phân bổ (%)

Số thuế phải nộp

1

Số thuế GTGT phải nộp của Nhà máy thủy điện X

- Nộp tại địa phương A

- Nộp tại địa phương B

...

........................................

........................................

........................................

...........................................

...........................................

...........................................

2

Số thuế GTGT phải nộp của Nhà máy thủy điện Y

- Nộp tại địa phương C

- Nộp tại địa phương D

...

........................................

........................................

........................................

...........................................

...........................................

...........................................

3

...

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

Ngày …....tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu

 

 

>> Tải Mẫu số 01-1/TĐ-GTGT

Mẫu số 01-1/TĐ-GTGT , 01-1/TĐ-GTGT , Mẫu số 01-1/TĐ-GTGT : Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp của cơ sở sản xuất thuỷ điện cho các địa phương , mau so 01-1/td-gtgt : bang phan bo so thue gtgt phai nop cua co so san xuat thuy dien cho cac dia phuong

Mẫu số 01-1/TĐ-GTGT : Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp của cơ sở sản xuất thuỷ điện cho các địa phương
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!