Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 01/THKH : Tờ khai thuế khoán dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Mẫu số: 01/THKH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày

28/2/2011 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI THUẾ KHOÁN

(Dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh)

[01] Kỳ tính thuế: ...................

[02] Lần đầu:

[ ]

[03] Bổ sung lần thứ :

[ ]

[04] Tên người nộp thuế:……………………………………......................................

[05] Mã số thuế :

ma so thue

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: ............................... [08] Tỉnh/thành phố: .........................................

[09] Điện thoại:……………….[10] Fax:..........................[11] Email: .................................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………..................................

[13] Mã số thuế :

ma so thue

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: .....................................................

[17] Điện thoại: ..................... .[18] Fax: ........................ [19] Email: .................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày................................

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

 

STT

Chỉ tiêu

Doanh thu trung bình 1 tháng của năm trước

Dự kiến doanh thu trung bình 1 tháng năm nay

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Doanh thu của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB:

-

2

Doanh thu của hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế TTĐB, không chịu thuế GTGT:

-

3

Doanh thu của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT:

- Loại chịu thuế suất 5%:

+

- Loại chịu thuế suất 10%:

+

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

Ngày .......tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

____________________________________________

Ghi chú:

Trong mỗi loại doanh số, tuỳ theo đặc điểm kinh doanh tại địa phương, chi cục thuế hướng dẫn hộ thuế khoán khai chi tiết theo ngành hàng hoá, dịch vụ kinh doanh.

 

 

>> Tải Mẫu số 01/THKH

Mẫu số 01/THKH , 01/THKH , Mẫu số 01/THKH : Tờ khai thuế khoán dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh , mau so 01/thkh : to khai thue khoan danh cho ho kinh doanh, ca nhan kinh doanh

Mẫu số 01/THKH : Tờ khai thuế khoán dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!