Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 02/THKH : Tờ khai thuế khoán dành cho hộ gia đình, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Mẫu số: 02/THKH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI THUẾ KHOÁN

(Dành cho hộ gia đình, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng...... năm …....

[02] Lần đầu:

[ ]

[03] Bổ sung lần thứ :

[ ]

[04] Tên người nộp thuế:……………………………………......................................

[05] Mã số thuế :

ma so thue

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: ............................... [08] Tỉnh/thành phố: .........................................

[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:..........................[11] Email: .................................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………..................................

[13] Mã số thuế :

ma so thue

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: .....................................................

[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: .................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày................................

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

 

STT

Tên khoáng sản

Sản lượng khai thác trung bình 1 tháng của năm trước

Đơn vị tính

Dự kiến sản lượng khai thác trung bình 1 tháng năm nay

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Khoáng sản A

2

Khoáng sản B

3

Khoáng sản C

4

….

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

Ngày .......tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

>> Tải Mẫu số 02/THKH

Mẫu số 02/THKH , 02/THKH , Mẫu số 02/THKH : Tờ khai thuế khoán dành cho hộ gia đình, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản , mau so 02/thkh : to khai thue khoan danh cho ho gia dinh, ca nhan khai thac tai nguyen khoang san

Mẫu số 02/THKH : Tờ khai thuế khoán dành cho hộ gia đình, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản
 

HÀ NỘI

ho tro online ha noi

ho tro online ha noi

ho tro online ha noi

TPHCM

 

ho tro online TPHCM

ho tro online TPHCM

ho tro online TPHCM

ho tro online TPHCM - skype

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!