Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 03/THKH : Thông báo nộp thuế áp dụng với hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán

Mẫu số: 03/THKH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỤC THUẾ.........

CHI CỤC THUẾ ........

__________

Số: …….............….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

............, ngày..........tháng ........năm ......

THÔNG BÁO NỘP THUẾ

(Áp dụng với hộ gia đình, cá nhân

nộp thuế theo phương pháp khoản)

Kính gửi:......................................................................................

Mã số thuế: .................................................................................

Địa chỉ nhận thông báo :..............................................................

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành,

Căn cứ Tờ khai thuế của ............................... nộp ngày .................................

Căn cứ biên bản họp Hội đồng tư vấn thuế xã (phường, thị trấn) ……........……. và xét đề nghị của Đội thuế ……………….., Tổ nghiệp vụ;

Chi cục thuế ……………......……….. thông báo:

1. Số thuế môn bài phải nộp năm nay/ 6 tháng cuối năm:

(Phần nội dung thuế môn bài được thông báo trong Thông báo thuế đầu năm hoặc tháng có phát sinh thuế môn bài mới)

2. Số thuế phải nộp một tháng của năm là:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Loại thuế

Số tiền

(1)

(2)

(3)

1

Thuế Tiêu thụ đặc biệt

2

Thuế GTGT

3

Thuế Tài nguyên

4

Phí bảo vệ môi trường

Tổng thuế khoán:

Số thuế trên được khoán ổn định cho các tháng trong năm ..........….

- Hộ nộp khoán phải nộp số thuế trên vào NSNN hàng tháng, hạn cuối cùng nộp thuế mỗi tháng ngày cuối cùng của tháng.

- Trường hợp hộ nộp thuế khoán muốn nộp thuế một lần cho cả quý (số thuế 1 tháng x3) thì hạn nộp thuế là ngày cuối cùng của tháng đầu quý.

3. Nơi nộp thuế khoán:

Nộp cho uỷ nhiệm thu: Tên uỷ nhiệm thu, địa chỉ .......................

Nộp tại trụ sở cơ quan thuế:…………… . địa chỉ...........................

Nộp tại kho bạc: …………………………..địa chỉ.........................

- Thuế Môn bài: tài khoản ……….…..

- Thuế TTĐB: tài khoản ………..…..

- Thuế GTGT: tài khoản ……………

Quá thời hạn nộp thuế nói trên nếu người nộp thuế không thực hiện nộp số tiền thuế theo Thông báo này thì cơ quan thuế được quyền áp dụng phạt nộp chậm. Mức phạt cho mỗi ngày chậm nộp là 0,05% tổng số tiền chậm nộp.

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế.............. theo số điện thoại: ............................ địa chỉ: ..................................

Chi cục thuế ............. thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT;....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

>> Tải Mẫu số 03/THKH

Mẫu số 03/THKH , 03/THKH , Mẫu số 03/THKH : Thông báo nộp thuế áp dụng với hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán , mau so 03/thkh : thong bao nop thue ap dung voi ho gia dinh, ca nhan nop thue theo phuong phap khoan

Mẫu số 03/THKH : Thông báo nộp thuế áp dụng với hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!