Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 07/HTQT : Giấy chứng nhận cư trú

Mẫu số 07/HTQT: Giấy chứng nhận cư trú

 Mẫu số: 07/HTQT

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

TỔNG CỤC THUẾ

GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION

CỤC THUẾ...........

TAX DEPARTMENT OF

Số/No.:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

----------------------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN CƯ TRÚ

RESIDENCE CERTIFICATE

Tên đối tượng: ............................................................................................

Name:.....................................................................................................................................................

Mã số đăng ký thuế (nếu có)....................................................................................................................

Tax Identification Number (if any).............................................................................................................

Địa chỉ: .............................................................................................................................................................

Address: ..........................................................................................................................................................

Thể theo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và ...................................................................................về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập, chúng tôi xác nhận rằng đối tượng nêu trên là đối tượng cư trú của Việt Nam dưới giác độ thuế theo luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phù hợp với quy định tại Hiệp định nói trên trong thời gian từ.............................đến.............................

In compliance with the Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of......................................................................................................for the Avoidance of Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, it is hereby certified that the above-mentioned person is, by the laws of the Socialist Republic of Vietnam and in accordance with this Agreement, a resident of Vietnam for the taxation purposes for the period from.............................to.............................


Ngày.......................tháng.......................năm.......................

Day.............month..........year


Ký tên (Signature)


Chức vụ người ký (Designation)


>>Tải Mẫu số 07/HTQT (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 07/HTQT, 07/HTQT, Mẫu số 07/HTQT: Giấy chứng nhận cư trú , mau so 07/htqt: giay chung nhan cu tru

Mẫu số 07/HTQT : Giấy chứng nhận cư trú
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!