Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 01/XNTH : Công văn đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

Mẫu số 01/XNTH: Công văn đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

Mẫu số: 01/XNTH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày

28/02/2011 của Bộ Tài chính)

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ BAN HÀNH VĂN BẢN

_____________

Số: …….............….

V/v: Đề nghị xóa nợ tiền thuế,

tiền phạt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

............, ngày..........tháng ........năm ......

Kính gửi: ........................................................................................

Căn cứ Điều 65 Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006,

Cơ quan thuế……… đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt cho người nộp thuế (hoặc những người nộp thuế theo danh sách) sau đây:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Tên người nộp thuế

Mã số thuế

Trường hợp xóa nợ thuế

Số thuế nợ đề nghị xóa

Tổng số thuế nợ

Thuế GTGT

Thuế TNDN

Thuế…

Số nợ (đồng)

Số nợ (đồng)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

2

Cộng

Cơ quan thuế................ gửi kèm Công văn này hồ sơ đề nghị xóa nợ cho người nộp thuế.

Đề nghị cơ quan thuế cấp trên giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ BAN HÀNH VĂN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

>> Tải Mẫu số 01/XNTH (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 01/XNTH, 01/XNTH , Mẫu số 01/XNTH: Công văn đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt , mau so 01/xnth: cong van de nghi xoa no tien thue, tien phat

Mẫu số 01/XNTH : Công văn đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!