Mẫu Chứng Từ Kế Toán Thuế

mau chung tu lao dong tien luong , mau chung tu ke toan ban hang , mau chung tu ke toan tien te , mau chung tu ke toan tai san co dinh (tscd), mau chung tu ke toan hang ton kho

dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai ha noi dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai tphcm

Nguyen ly ke toan co ban, Lớp kế toán cho người mới học Ke toan thuc hanh, học kế toán thực hành thực tế

Mẫu số 01 - TSCĐ : BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 01 - TSCĐ

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ

Ngày ...tháng ...năm ....

Số: ........................

Nợ: .......................

Có: ........................

Căn cứ Quyết định số: .................ngày ....tháng ....năm .........của...............................

về việc bàn giao TSCĐ..................................................................................................

ban giao nhận TSCĐ gồm:

- Ông/Bà ......................................Chức vụ..................................Đại diện bên giao

- Ông/Bà ......................................Chức vụ..................................Đại diện bên nhận

- Ông/Bà ......................................Chức vụ .................................Đại diện...................

Địa điểm giao nhận TSCĐ: ..........................................................................................

Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

STT

Tên, ký hiệu, quy cách cấp hạng TSCĐ

Số hiệu TSCĐ

Nước sản xuất (XD)

Năm sản xuất

Năm đưa vào sử dụng

Công suất

(diện tích thiết kế)

Tính nguyên giá tài sản cố định

Giá mua

(ZSX)

Chi phí vận chuyển

Chi phí chạy thử

...

Nguyên giá TSCĐ

Tài liệu kỹ thuật kèm theo

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

E

Cộng

x

x

x

x

x

x

DỤNG CỤ PHỤ TÙNG KÈM THEO

STT

Tên,quy cách dụng cụ, phụ tùng

Đơn vị tính

số lượng

Giá trị

A

B

C

1

2

Giám đốc bên nhận

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng bên nhận

(Ký, họ tên)

Người nhận

(Ký, họ tên)

Người giao

(Ký, ho tên)

Mẫu số 01 - TSCĐ : BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!