Mẫu Chứng Từ Kế Toán Thuế

mau chung tu lao dong tien luong , mau chung tu ke toan ban hang , mau chung tu ke toan tien te , mau chung tu ke toan tai san co dinh (tscd), mau chung tu ke toan hang ton kho

dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai ha noi dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai tphcm

Nguyen ly ke toan co ban, Lớp kế toán cho người mới học Ke toan thuc hanh, học kế toán thực hành thực tế

Mẫu số 02 - TSCĐ : BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 02 - TSCĐ

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày ...tháng ...năm ....

Số: ........................

Nợ: .......................

Có: .......................

Căn cứ Quyết định số: .................ngày ....tháng ....năm .........của..............................

.............................................................................................về việc thanh lý TSCĐ.

I- Ban thanh lý TSCĐ gồm:

- Ông/Bà ......................................Chức vụ..................................Trưởng ban

- Ông/Bà ......................................Chức vụ..................................Ủy viên

- Ông/Bà ......................................Chức vụ .................................Ủy viên

II- Tiến hành thanh lý TSCĐ:

- Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ.............................................................

- Số hiệu TSCĐ ......................................................................................................

- Nước sản xuất ( xây dựng) ....................................................................................

- Năm sản xuất ......................................................................................................

- Năm đưa vào sử dụng ....................................... Số thẻ TSCĐ..................................

- Nguyên giá TSCĐ ..................................................................................................

- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý .........................................................

- Giá trị còn lại của TSCĐ .........................................................................................

III- Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Ngày ...tháng ...năm....

Trưởng Ban thanh lý

(Ký,họ tên)

IV- Kết quả thanh lý TSCĐ:

- Chi phí thanh ký TSCĐ: ................................(viết bằng chữ)....................................

............................................................................................................................

- Giá trị thu hồi: .................................................(viết bằng chữ) ..............................

...........................................................................................................................

- Đã ghi giảm số TSCĐ ngày ...tháng ...năm ...

Ngày ....tháng ....năm ....

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Mẫu số 02 - TSCĐ : BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!