Mẫu Chứng Từ Kế Toán Thuế

mau chung tu lao dong tien luong , mau chung tu ke toan ban hang , mau chung tu ke toan tien te , mau chung tu ke toan tai san co dinh (tscd), mau chung tu ke toan hang ton kho

dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai ha noi dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai tphcm

Nguyen ly ke toan co ban, Lớp kế toán cho người mới học Ke toan thuc hanh, học kế toán thực hành thực tế

Mẫu số 04 – TSCĐ : BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 04 – TSCĐ

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ

 

Ngày ....tháng ...năm

Số: ................

Nợ: ................

Có: ................

- Căn cứ Quyết định số: .....................ngày ....tháng ....năm .......của .......................

.................................................................................................Về việc đánh giá lại TSCĐ

- Ông/Bà: ..............................................Chức vụ: .................................................

Đại diện ................................................................................Chủ tịch hội đồng

- Ông/Bà: ..............................................Chức vụ: ................................................

Đại diện ................................................................................Ủy viên

- Ông/Bà: ..............................................Chức vụ: .................................................

Đại diện ................................................................................Ủy viên

Đã thực hiện đánh giá lại giá trị các TSCĐ sau đây:

STT

Tên,ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ

Số hiệu TSCĐ

Số thẻ TSCĐ

Giá trị đang ghi sổ

Giá trị còn lại theo đánh giá lại

Chênh lệch

Nguyên giá

Hao mòn

Giá trị còn lại

Tăng

giảm

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

Cộng

x

x

Ghi chú: Cột 4 “Giá trị còn lại theo đánh gía lại”. Nếu đánh giá lại cả giá trị hao mòn thì cột 4 phải tách ra 3 cột tương ứng cột 1, 2, 3.

Kết luận: ...................................................................................................................

...............................................................................................................................

Ngày ....tháng ....năm ....

Ủy viên/người lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Chủ tịch Hội đồng

(Ký, họ tên)

Mẫu số 04 – TSCĐ : BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!