Mẫu Chứng Từ Kế Toán Thuế

mau chung tu lao dong tien luong , mau chung tu ke toan ban hang , mau chung tu ke toan tien te , mau chung tu ke toan tai san co dinh (tscd), mau chung tu ke toan hang ton kho

dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai ha noi dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai tphcm

Nguyen ly ke toan co ban, Lớp kế toán cho người mới học Ke toan thuc hanh, học kế toán thực hành thực tế

Mẫu số 03 – TSCĐ : BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 03 – TSCĐ

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH

 

Ngày ....tháng ...năm

Số: ................

Nợ: ................

Có: ................

Căn cứ Quyết định số: .....................ngày ....tháng ....năm .......của ........................................

Chúng tôi gồm:

- Ông/Bà: ..............................................Chức vụ: ...........................Đại diện đơn vị sửa chữa

- Ông/Bà: ..............................................Chức vụ: ...........................Đại diện đơn vị có TSCĐ

Đã kiểm nhận việc sửa chữa TSCĐ như sau:

- Tên, ký mã hiêu. Quy cách (cấp hạng) TSCĐ ......................................................................

- Số hiệu TSCĐ ...............................................................Số thẻ TSCĐ ..................................

- Bộ phận quản lý, sử dụng: .....................................................................................................

- Thời gian sửa chữa từ ngày .....tháng .....năm ..... đến ngày .....tháng .....năm .......

Các bộ phận sửa chữa gồm có:

Tên bộ phận

sửa chữa

Nội dung (mức độ)

công việc sửa chữa

Giá dự toán

Chi phí thực tế

Kết quả kiểm tra

A

B

1

2

3

Cộng

Kết luận: ...............................................................................................................................

........................................................................................................................

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Đại diện đơn vị nhận

(Ký, họ tên)

Đại diện đơn vị giao

(Ký, họ tên)

Mẫu số 03 – TSCĐ : BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!