Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 01/TAIN-DK : Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính

Mẫu số 01/TAIN-DK : Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Mẫu số: 01/TAIN-DK

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN TẠM TÍNH

[01] Kỳ tính thuế: Từ ngày …. đến ngày…..:

[02] Lần đầu

[03] Bổ sung lần thứ

[04] Người nộp thuế: ................................................................................................................

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ..........................................................................................................................

[07] Hợp đồng dầu khí lô:

[08] Giấy phép đầu tư số: ...................ngày: .......................Do Bộ KH&ĐT cấp: ........................

[09] Lần xuất bán thứ: ..................................................[10] Ngày xuất bán ...................................

[11] Điện thoại: ................................[12] Fax: ...................[13] Email: .....................................

[14] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................

[15] Mã số thuế: .............................................................................................

[16] Địa chỉ: ...................................................................................................

[17] Quận/huyện: ................... [18] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[19] Điện thoại: ..................... [20] Fax: .................. [21] Email: ..................

[22] Hợp đồng đại lý thuế, số:................................. ngày............................................................

[23]

 

Dầu thô

 

Khí thiên nhiên

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Đơn vị tính

Giá trị

Tỷ giá

Đồng VN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Sản lượng dầu thô hoặc khí thiên nhiên bán

[24]

x

2

Giá tính thuế tài nguyên tạm tính

[25]

3

Doanh thu [26=[24*[25

[26]

4

Tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính

[27]

5

Số tiền thuế tài nguyên phải nộp tạm tính [26=[26*[27

[28

Số tiền thuế tài nguyên phải nộp tạm tính (viết bằng chữ): ..........................................

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

Ngày ....... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú: - Trường hợp một người nộp thuế khai thác đồng thời dầu thô và khí thiên nhiên thì khai thành hai tờ khai thuế tài nguyên tạm tính riêng biệt và đánh dấu X vào ô

 

Dầu thô

Hoặc

 

Khí thiên nhiên

tại chỉ tiêu [23] tương ứng với loại tài nguyên kê khai

- Chỉ tiêu [10] ghi ngày xuất bán hoặc ngày cơ quan hải quan xác nhận dầu thô xuất khẩu

 

>> Tải Mẫu số 01/TAIN-DK

Mẫu số 01/TAIN-DK , 01/TAIN-DK , Mẫu số 01/TAIN-DK : Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính , mau so 01/tain-dk : to khai thue tai nguyen tam tinh

Mẫu số 01/TAIN-DK : Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!