Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 02-2/TAIN-DK : Bảng kê số tiền thuế tài nguyên tạm tính

Mẫu số 02-2/TAIN-DK : Bảng kê số tiền thuế tài nguyên tạm tính

 

PHỤ LỤC

Mẫu số: 02-2/TAIN-DK

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ SỐ TIỀN THUẾ TÀI NGUYÊN TẠM TÍNH ĐÃ NỘP

(Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên số 02/TAIN-DK ngày ....)

[01] Kỳ tính thuế: Năm ...

[02] Người nộp thuế: .....................................................................................................................

[03] Mã số thuế :

ma so thue

[04] Đại lý thuế (nếu có):

[05] Mã số thuế :

ma so thue

STT

Tờ khai thuế tài nguyên

Lần xuất bán thứ...tháng...năm ....

Số tiền thuế tài nguyên tạm tính đã nộp

Ghi chú

Ngoại tệ

Đồng VN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.......................

Tổng số

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

Ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

>>Tải Mẫu số 02-2/TAIN-DK

Mẫu số 02-2/TAIN-DK , 02-2/TAIN-DK , Mẫu số 02-2/TAIN-DK : Bảng kê số tiền thuế tài nguyên tạm tính , mau so 02-2/tain-dk : bang ke so tien thue tai nguyen tam tinh

Mẫu số 02-2/TAIN-DK : Bảng kê số tiền thuế tài nguyên tạm tính
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!