Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 02/TAIN-DK : Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên

Mẫu số 02/TAIN-DK : Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

___________________

Mẫu số: 02/TAIN-DK

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28 /2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TÀI NGUYÊN

[01] Kỳ tính thuế năm ...

[02] Lần đầu:


[03] Bổ sung lần thứ :


[04] Người nộp thuế:....................................................................................................................................

[05] Mã số thuế :

ma so thue

[06] Địa chỉ: .................................................................................................................................................

[07] Hợp đồng dầu khí lô: .....................................................................................................

[08] Giấy phép đầu tư số: .................................ngày: .......................Do Bộ KH&ĐT cấp: ...........................

[09] Điện thoại: .................................................[10] Fax: ...................[11] Email: ...............

[12] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................

[13] Mã số thuế: .............................................................................................

[14] Địa chỉ: ...................................................................................................

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: ..................

[20] Hợp đồng đại lý thuế số:........................ ngày ....................................................................

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng hoặc số tiền

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

A

Dầu thô:

I

Sản lượng:

1

Sản lượng dầu thô chịu thuế tài nguyên kỳ tính thuế trước chuyển sang.

[22]

2

Sản lượng dầu thô chịu thuế tài nguyên kỳ tính thuế

[23]

3

Sản lượng dầu thô chịu thuế tài nguyên đã xuất bán trong kỳ tính thuế

[24]

4

Sản lượng dầu thô chịu thuế tài nguyên tồn chuyển sang kỳ tính thuế sau.

[25]

II

Số ngày khai thác trong kỳ tính thuế

[26]

III

Doanh thu bán dầu thô

[27]

IV

Tỷ lệ thuế tài nguyên bằng dầu thô [28]=[31] / [23]

[28]

V

Giá tính thuế tài nguyên

[29]

VI

Thuế tài nguyên tính bằng dầu thô

1

Thuế tài nguyên bằng dầu thô chưa bán kỳ tính thuế trước chuyển sang

[30]

2

Thuế tài nguyên bằng dầu thô phải nộp trong kỳ tính thuế

[31]

3

Thuế tài nguyên bằng dầu thô bán trong kỳ tính thuế [32]=[24] * [28]

[32]

4

Thuế tài nguyên bằng dầu thô chưa bán chuyển kỳ tính thuế sau

[33]=[30] + [31] - [32]

[33]

VII

Tiền thuế tài nguyên

1

Số tiền thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ tính thuế [34]=[29] * [32]

[34]

2

Số tiền thuế tài nguyên tạm tính trong kỳ tính thuế đã nộp

[35]

3

Số tiền thuế tài nguyên nộp thiếu (hoặc thừa) trong kỳ tính thuế [36]=[34]-[35]

[36]

B

Khí thiên nhiên:

I

Sản lượng khí thiên nhiên chịu thuế tài nguyên trong kỳ tính thuế

[37]

II

Số ngày khai thác trong kỳ tính thuế

[38]

III

Doanh thu bán khí thiên nhiên

[39]

IV

Giá tính thuế tài nguyên

[40]

V

Thuế tài nguyên bằng khí thiên nhiên phải nộp trong kỳ tính thuế

[41]

VI

Tiền thuế tài nguyên

1

Số tiền thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ tính thuế [42]=[40] * [41]

[42]

2

Số tiền thuế tài nguyên tạm tính trong kỳ tính thuế đã nộp

[43]

3

Số tiền thuế tài nguyên nộp thiếu (hoặc thừa) trong kỳ tính thuế [44]=[42]-[43]

[44]

C

Tổng sổ thuế phải nộp trong kỳ [45] = [34] + [43]

[45]

1

Ngoại tệ

2

Đồng VN

D

Tổng số thuế nộp thiếu (nộp thừa) trong kỳ tính thuế [46] = [36] + [44]

[46]

1

Ngoại tệ

2

Đồng VN

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

Ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

>> Tải Mẫu số 02/TAIN-DK

Mẫu số 02/TAIN-DK , 02/TAIN-DK , Mẫu số 02/TAIN-DK : Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên , mau so 02/tain-dk : to khai quyet toan thue tai nguyen

Mẫu số 02/TAIN-DK : Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!