Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 02-1/TAIN-DK : Bảng kê sản lượng và doanh thu bán dầu thô hoặc khí thiên nhiên khai thác

Mẫu số 02-1/TAIN-DK : Bảng kê sản lượng và doanh thu bán dầu thô hoặc khí thiên nhiên khai thác

 

PHỤ LỤC

Mẫu số:02-1/TAIN-DK

Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU BÁN DẦU THÔ

HOẶC KHÍ THIÊN NHIÊN KHAI THÁC

(Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên số 02/TAIN-DK ngày ....)

[01] Kỳ tính thuế: Năm ...

[02] Người nộp thuế: ............................................................................................................................

[03] Mã số thuế: ..............................................................................................................................

[04] Đại lý thuế (nếu có): ...............................................................................

[05] Mã số thuế: .............................................................................................

STT

Ngày, tháng, năm

Khai thác

Xuất bán

Ghi chú

Số lượng dầu thô hoặc khí thiên nhiên khai thác (thùng hoặc m3)

Số lượng dầu thô hoặc

khí thiên nhiên bán (thùng hoặc m3)

Giá bán

Doanh thu

Ngoại tệ

Đồng VN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

..............

Tổng cộng:

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

Ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)


>> Tải Mẫu số 02-1/TAIN-DK

Mẫu số 02-1/TAIN-DK , 02-1/TAIN-DK , Mẫu số 02-1/TAIN-DK : Bảng kê sản lượng và doanh thu bán dầu thô hoặc khí thiên nhiên khai thác , mau so 02-1/tain-dk : bang ke san luong va doanh thu ban dau tho hoac khi thien nhien khai thac

Mẫu số 02-1/TAIN-DK : Bảng kê sản lượng và doanh thu bán dầu thô hoặc khí thiên nhiên khai thác
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!