Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 01/UNTH : Hợp đồng uỷ nhiệm thu thuế

Mẫu số 01/UNTH: Hợp đồng uỷ nhiệm thu thuế

Mẫu số: 01/UNTH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

(TÊN CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN)

(TÊN CƠ QUAN THUẾ)

______________________

Số: ................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

HỢP ĐỒNG UỶ NHIỆM THU THUẾ

- Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006;

- Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

- Căn cứ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

- Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

- Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế và Pháp lệnh phí, lệ phí,

Hôm nay, ngày ......... tháng ......... năm ...........

Tại: ...............................................................................................................

Chúng tôi gồm:

I. BÊN ỦY NHIỆM THU THUẾ:

Cơ quan thuế: ...............................................................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................

Điện thoại: ....................................................................................................

Đại diện là: Ông (Bà) ........................ Chức vụ: ..........................................

II. BÊN ĐƯỢC ỦY NHIỆM THU THUẾ:

Tên tổ chức, cá nhân: ...................................................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................

Điện thoại: ....................................................................................................

Đại diện là: Ông (Bà) ........................ Chức vụ: ..........................................

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng uỷ nhiệm thu một số khoản thuế và thu khác (sau đây gọi chung là thuế) với những điều khoản như sau:

Điều 1: Phạm vi uỷ nhiệm thu

1. Cơ quan thuế ......... uỷ nhiệm cho ........................ thực hiện thu một số khoản thuế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan thuế trên địa bàn ..............

(2. Các khoản thuế được uỷ nhiệm thu bao gồm:

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

- Thuế nhà đất;

- Thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán;

- Thuế thu nhập cá nhân.

3. .......................................... trong phạm vi được uỷ nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

- Hướng dẫn người nộp thuế khai thuế; đôn đốc người nộp thuế nộp tờ khai thuế, nộp thuế;

- Thu tờ khai thuế, thu thuế từ người nộp thuế và nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế;

- Rà soát và báo cáo các trường hợp thuộc diện khai thuế, nộp thuế mà không chấp hành;

- Chuyển quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế do cơ quan thuế giao đến người nộp thuế;

- Cung cấp thông tin về tình hình phát sinh mới hoặc thay đổi thông tin về người nộp thuế trên địa bàn được uỷ nhiệm thu;

- Thu tiền thuế từ người nộp thuế và nộp vào tài khoản thu Ngân sách Nhà nước).

Điều 2: Quyền hạn và trách nhiệm của bên uỷ nhiệm thu

(1. Thông báo công khai về các trường hợp thuộc diện ủy nhiệm thu để người nộp thuế biết và thực hiện.

2. Phát hành thông báo nộp thuế giao cho bên được uỷ nhiệm thu thuế cùng với sổ bộ thuế đã duyệt. Thời gian giao thông báo nộp thuế cho uỷ nhiệm thu thuế trước khi hết thời hạn gửi thông báo nộp thuế tối thiểu là 10 ngày.

3. Cấp phát đầy đủ, kịp thời biên lai thu thuế cho bên được uỷ nhiệm thu thuế và hướng dẫn bên được uỷ nhiệm thu thuế quản lý, sử dụng biên lai đúng quy định.

4. Chi trả kinh phí uỷ nhiệm thu theo hợp đồng uỷ nhiệm thu đã ký.

5. Kiểm tra, giám sát tình hình thu nộp tiền thuế của bên được uỷ nhiệm thu thuế).

Điều 3: Quyền hạn và trách nhiệm của bên được uỷ nhiệm thu

(1. Trong quá trình thực hiện các công việc thuộc phạm vi được uỷ nhiệm theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Hợp đồng này, bên được uỷ nhiệm thu có các quyền hạn và trách nhiệm như sau:

1.1. Trường hợp phải thu tờ khai thuế từ người nộp, bên được uỷ nhiệm thu có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn người nộp thuế về các quy định của pháp luật thuế, trách nhiệm đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế; cung cấp mẫu tờ khai thuế và hướng dẫn cách kê khai thuế; đôn đốc người nộp thuế khai thuế và thu tờ khai thuế từ người nộp thuế để nộp cho cơ quan thuế đã uỷ nhiệm thu thuế theo đúng thời hạn quy định.

1.2. Khi nhận thông báo thuế từ cơ quan thuế, bên được uỷ nhiệm thu phải thực hiện đối chiếu với sổ bộ thuế, nếu thông báo thuế không đúng, không đủ so với sổ bộ thuế thì phản ảnh kịp thời để cơ quan thuế phát hành lại thông báo nộp thuế cho đúng với sổ bộ thuế.

Bên được ủy nhiệm thu phải gửi thông báo thuế cho người nộp thuế trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế ghi trên thông báo thuế ít nhất là 5 ngày. Khi gửi thông báo thuế cho người nộp thuế, bên được uỷ nhiệm thu phải yêu cầu người nhận thông báo ký xác nhận; đôn đốc người nộp thuế nộp thuế đúng thời hạn.

1.3. Tổ chức thu nộp thuế; sau khi đã kiểm tra và nhận đủ tiền thuế, người trực tiếp thu phải viết và giao biên lai thu thuế cho người nộp thuế.

1.4. Bên được uỷ nhiệm thu thuế có trách nhiệm nộp đầy đủ, kịp thời tiền thuế và các khoản thu khác đã thu vào Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước. Khi nộp tiền thuế về Kho bạc Nhà nước, bên uỷ nhiệm thu phải lập bảng kê chứng từ thu và lập giấy nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước bằng tiền mặt; Kho bạc Nhà nước chuyển chứng từ cho cơ quan thuế số tiền uỷ nhiệm thu đã nộp để theo dõi và quản lý. Thời gian bên uỷ nhiệm thu thuế phải nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước tối đa không quá 5 ngày kể từ ngày thu tiền đối với địa bàn thu thuế là các xã vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn; không quá 3 ngày đối với các địa bàn khác; trường hợp số tiền thuế đã thu vượt quá 10 triệu đồng thì phải nộp ngay vào Ngân sách Nhà nước.

1.5. Quyết toán số tiền thuế thu được và biên lai thu thuế với cơ quan thuế:

a) Quyết toán số tiền thuế thu được:

Chậm nhất ngày 05 tháng sau, bên được uỷ nhiệm thu thuế phải lập báo cáo số đã thu, đã nộp của tháng trước gửi cơ quan thuế. Báo cáo thu nộp phải phản ánh được số phải thu, số đã thu, số còn tồn đọng, nguyên nhân tồn đọng và các giải pháp đôn đốc thu nộp tiếp. Chi cục thuế nhận được báo cáo thu nộp của bên được uỷ nhiệm thu thuế phải kiểm tra cụ thể từng biên lai đã thu, số thuế đã thu, số thuế đã nộp ngân sách, đối chiếu với số thuế đã thực nộp có xác nhận của Kho bạc, nếu có số chênh lệch phải lập biên bản xác định rõ nguyên nhân để qui trách nhiệm cụ thể.

b) Quyết toán biên lai thuế:

Mỗi tháng 1 lần chậm nhất ngày 05 tháng sau, bên được uỷ nhiệm thu thuế phải lập bảng thanh toán các loại biên lai thuế, phí, lệ phí đã sử dụng, số còn tồn theo từng loại biên lai với cơ quan thuế theo đúng quy định.

Sau 10 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, bên được uỷ nhiệm thu thuế phải lập báo cáo quyết toán sử dụng biên lai thuế với cơ quan thuế về số biên lai thuế, phí, lệ phí đã sử dụng và chuyển tồn các loại biên lai sang năm sau.

1.6. Theo dõi và báo cáo với cơ quan thuế các trường hợp phát sinh người nộp thuế mới hoặc thay đổi quy mô, ngành hàng của người nộp thuế trên địa bàn ủy nhiệm thu.

2. Bên được ủy nhiệm thu thuế không được quyền uỷ nhiệm lại cho bất cứ bên thứ ba nào việc thực hiện hợp đồng uỷ nhiệm thu đã ký với cơ quan thuế).

Điều 4: Kinh phí uỷ nhiệm thu

Bên được uỷ nhiệm thu được hưởng thù lao uỷ nhiệm thu trích từ kinh phí hoạt động của cơ quan thuế theo mức:

- Bằng .... % tổng số thuế thu được đối với thuế ...;

- Bằng .... % tổng số thuế thu được đối với thuế ...;

- Bằng .... % tổng số thuế thu được đối với thuế ...;

Điều 5: Thời hạn uỷ nhiệm thu

1. Thời hạn uỷ nhiệm thu theo hợp đồng này là .............. năm, kể từ ngày......... đến hết ngày..............

2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng đến trước thời điểm kết thúc thời hạn uỷ nhiệm thu, hai bên có thể thoả thuận gia hạn hợp đồng.

Trường hợp không có thoả thuận gia hạn hợp đồng thì hợp đồng đương nhiên hết hiệu lực khi kết thúc thời hạn nêu tại điểm 1 Điều này. Hai bên thực hiện thanh lý hợp đồng uỷ nhiệm thu.

Điều 6: Xử lý vi phạm

Mọi hành vi chậm thanh toán biên lai, chậm nộp tiền thuế đã thu vào ngân sách nhà nước đều coi là hành vi xâm tiêu tiền thuế; thu thuế không viết biên lai, hoặc viết không đúng chủng loại biên lai thuế phù hợp, bên được uỷ nhiệm thu thuế sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7: Điều khoản thi hành

1. Hai bên cam kết thực hiện mọi điều khoản đã cam kết trong hợp đồng với tinh thần hợp tác, hỗ trợ. Trường hợp phát sinh hoàn cảnh ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng hai bên sẽ thảo luận để thống nhất giải quyết.

2. Mọi sự sửa đổi, bổ sung hợp đồng này đều phải được lập thành văn bản có sự nhất trí của hai bên.

Hợp đồng này gồm có..... trang, được lập thành.... bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ .... bản và có hiệu lực kể từ ngày........./.

BÊN UỶ NHIỆM THU

BÊN ĐƯỢC UỶ NHIỆM THU

(chức danh người đại diện)

(chức danh người đại diện - nếu có)

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

>> Tải Mẫu số 01/UNTH (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 01/UNTH, 01/UNTH , Mẫu số 01/UNTH: Hợp đồng uỷ nhiệm thu thuế, mau so 01/unth: hop dong uy nhiem thu thue

Mẫu số 01/UNTH : Hợp đồng uỷ nhiệm thu thuế
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!