Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 03/UNTH: Báo cáo tình hình thu nộp thuế theo hợp đồng ủy nhiệm thu

Mẫu số 03/UNTH: Báo cáo tình hình thu nộp thuế theo hợp đồng ủy nhiệm thu

Mẫu số: 03/UNTH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của BTC)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

.........., ngày ... tháng ... năm ...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU NỘP THUẾ

THEO HỢP ĐỒNG ỦY NHIỆM THU

- Căn cứ Hợp đồng ủy nhiệm thu thuế số ........HĐ/UNT ngày tháng năm 200x;

UBND xã...... do Ông (Bà).............. làm đại diện tổng hợp báo cáo việc thu nộp thuế theo hợp đồng ủy nhiệm thu như sau:

STT

Loại thuế được UNT

Số tiền thuế phải thu theo sổ bộ của cơ quan thuế

Số tiền thuế đã thu

Số tiền thuế còn nợ đọng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Thuế ...

2

Thuế ...

3

Thuế ...

4

Thuế ...

5

Thuế ...

6

Thuế ...

Cộng

Danh sách các hộ gia đình, các cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh còn nợ tiền thuế được đính kèm theo.

Nguyên nhân dẫn đến việc nợ đọng tiền thuế như trên:

-

-.....

UBND xã thông báo để cơ quan thuế biết và có biện pháp phối hợp cùng thu tiền thuế nợ đọng./.

Nơi gửi:

- Chi cục thuế

- ........

TM. UBND xã, phường

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

>> Tải Mẫu số 03/UNTH (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 03/UNTH, 03/UNTH, Mẫu số 03/UNTH: Báo cáo tình hình thu nộp thuế theo hợp đồng ủy nhiệm thu, mau so 03/unth: bao cao tinh hinh thu nop thue theo hop dong uy nhiem thu

Mẫu số 03/UNTH: Báo cáo tình hình thu nộp thuế theo hợp đồng ủy nhiệm thu
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!