Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 04/UNTH : Báo cáo quyết toán sử dụng biên lai thuế

Mẫu số 04/UNTH: Báo cáo quyết toán sử dụng biên lai thuếMẫu số: 04/UNTH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của BTC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

........, Ngày ... tháng ... năm ...

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN SỬ DỤNG BIÊN LAI THUẾ

- Căn cứ Hợp đồng ủy nhiệm thu thuế số ........HĐ/UNT ngày tháng năm 200x;

UBND xã...... do Ông (Bà).............. làm đại diện tổng hợp báo cáo việc thu nộp thuế theo hợp đồng ủy nhiệm thu như sau:

 

STT

Loại biên lai thuế

đã nhận

Số xeri (từ số... đến số....)

Số xeri đã sử dụng

Số xeri chưa sử dụng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Biên lai thu thuế ...

- quyển số 1

- quyển số 2

- ...
2

Biên lai thu thuế ...:

- quyển số 1

- quyển số 2

- ...
3

Biên lai thu thuế ...:

- quyển số 1

- quyển số 2

- ...
4

Biên lai thu thuế ...:

- quyển số 1

- quyển số 2

- ...
5

Biên lai thu thuế ...:

- quyển số 1

- quyển số 2

- ...
...

....
UBND xã, phường ....... thông báo để Chi cục thuế quận, huyện ... được biết./.

Nơi gửi:

- Chi cục thuế

- ........

TM. UBND xã, phường

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

>>Tải Mẫu số 04/UNTH (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 04/UNTH , 04/UNTH , Mẫu số 04/UNTH : Báo cáo quyết toán sử dụng biên lai thuế , mau so 04/unth : bao cao quyet toan su dung bien lai thue

Mẫu số 04/UNTH : Báo cáo quyết toán sử dụng biên lai thuế
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!