Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 02/UNTH : Biên bản thanh lý hợp đồng uỷ nhiệm thu thuế

Mẫu số 02/UNTH: Biên bản thanh lý hợp đồng uỷ nhiệm thu thuế

Mẫu số: 02/UNTH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

TÊN CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ

_______________________

Số: ................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG UỶ NHIỆM THU THUẾ

- Căn cứ Hợp đồng ủy nhiệm thu số................ giữa ........... và .............ngày ............,

Hôm nay, ngày ......... tháng ......... năm ...........

Tại: .................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

BÊN ỦY NHIỆM THU THUẾ:

Cơ quan thuế: .................................................................................................................

Đại diện là: Ông (Bà) ........................ Chức vụ: ...........................................................

BÊN ĐƯỢC ỦY NHIỆM THU THUẾ

Tên tổ chức, cá nhân: .....................................................................................................

Đại diện là: Ông (Bà) ........................ Chức vụ: ............................................................

Hai bên tiến hành thanh lý hợp Hợp đồng ủy nhiệm thu số ................................... giữa ....................... và .................. ngày .................................... như sau:

1. Về thu nộp thuế và sử dụng biên lai thuế:

1.1. Về tình hình thu nộp thuế:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Loại thuế

được UNT

Số tiền thuế phải thu

Số tiền thuế đã thu

Số tiền thuế còn phải thu

Số tiền thuế đã nộp NSNN

Số tiền thuế đã thu chưa nộp NSNN

Số tiền

Số biên lai

Ngày biên lai

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)-(4)

(6)

(7)

(8)

(9)=(4)-(6)

1

Thuế ...

2

Thuế ...

3

Thuế ...

4

Thuế ...

5

Thuế ...

6

Thuế ...

...

....

Cộng

Danh sách người nộp thuế còn nợ tiền thuế (kèm theo).

1.2. Về tình hình sử dụng biên lai thuế:

- Số biên lai thuế cơ quan ủy nhiệm thu cấp phát:

- Số biên lai thuế đã sử dụng:

- Số biên lai thuế chưa sử dụng:

1.3. Về nguyên nhân, biện pháp xử lý số tiền thuế còn nợ đọng, số tiền thuế đã thu nhưng chưa nộp NSNN và số biên lai thuế chưa sử dụng:

2. Về việc thanh toán thù lao ủy nhiệm thu:

- Tổng thù lao ủy nhiệm thu cơ quan ủy nhiệm thu được hưởng:

- Tổng thù lao ủy nhiệm thu cơ quan thuế đã thanh toán:

- Tổng thù lao ủy nhiệm thu cơ quan thuế còn phải thanh toán cho bên ủy nhiệm thu (nếu có):

3. Các vấn đề khác (nếu có): Hành vi vi phạm hợp đồng của các bên, trách nhiệm của các bên trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại...

Biên bản này gồm có..... trang, được lập thành.... bản có giá trị pháp lý như nhau.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc có ý kiến bổ sung khác (nếu có) như sau: ...............

BÊN UỶ NHIỆM THU

BÊN ĐƯỢC UỶ NHIỆM THU

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

Ký, ghi rõ họ tên

>> Tải Mẫu số 02/UNTH (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 02/UNTH , 02/UNTH , Mẫu số 02/UNTH : Biên bản thanh lý hợp đồng uỷ nhiệm thu thuế , mau so 02/unth: bien ban thanh ly hop dong uy nhiem thu thue

Mẫu số 02/UNTH : Biên bản thanh lý hợp đồng uỷ nhiệm thu thuế
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!