Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 01/LT : Lệnh thu ngân sách nhà nước In E-mail

Mẫu số 01/LT : Lệnh thu ngân sách nhà nước

Không ghi vào khu vực này

CƠ QUAN THU

………….

LỆNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Mẫu số: 01/LT

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày

28/02/2011 của Bộ Tài chính)

 

Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành về chế độ thu ngân sách nhà nước,

Cơ quan ra lệnh thu:................................................................................................ Mã số:.........................................

Yêu cầu NH (KBNN):............................................................. tỉnh, TP: .......................................................................

Trích TK số:...................................... của:.................................................................................................................

Mã số thuế:...................................... Địa chỉ:............................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Nộp vào KBNN: .................................. tỉnh, TP: .........................................................................................................

 

Để ghi thu NSNN

hoặc nộp vào TK tạm thu số:

………………………………………………………………………

 

Của cơ quan thu: ................................................................................. mã số: ........................................................

 

STT

Nội dung

các khoản nộp NS

chương

NDKT

(TM)

Kỳ thuế

Số tiền

Tổng cộng

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ:..........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

 

PHẦN KBNN GHI

Mã quỹ:............................ Mã ĐBHC: ...........................

Mã KBNN:......................... Mã nguồn NS:.......................

Nợ TK:..........................................................................

Có TK: .........................................................................

NGÂN HÀNG A

Ngày…… tháng…… năm……..

Kế toán

Kế toán trưởng

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU

Ngày……tháng…..năm…….

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

NGÂN HÀNG B

Ngày … tháng ... năm ……

Kế toán

Kế toán trưởng

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày……tháng…..năm……

Kế toán

Kế toán trưởng

 

 

>>Tải Mẫu số 01/LT (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 01/LT , 01/LT , Mẫu số 01/LT : Lệnh thu ngân sách nhà nước , mau so 01/lt : lenh thu ngan sach nha nuoc

Mẫu số 01/LT : Lệnh thu ngân sách nhà nước
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!