Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 01/NOPT : Thông báo về việc hạch toán lại các khoản tiền thuế, tiền phạt nộp ngân sách nhà nước

Mẫu số 01/NOPT: Thông báo về việc hạch toán lại các khoản tiền thuế, tiền phạt nộp ngân sách nhà nước

Mẫu số: 01/NOPT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ BAN HÀNH THÔNG BÁO

__________

Số: ……./TB-............….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

............, ngày..........tháng ........năm ......

THÔNG BÁO

Về việc hạch toán lại các khoản tiền thuế, tiền phạt nộp NSNN

Kính gửi:.................................................................................................

Mã số thuế: ............................................................................................

Địa chỉ nhận thông báo :.........................................................................

Theo quy định tại Điều 45 Luật Quản lý thuế và hướng dẫn tại Điều 25 Chương III Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ:

Trường hợp người nộp thuế vừa có số tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền thuế phát sinh, tiền phạt nhưng trên chứng từ nộp tiền thuế, tiền phạt không ghi hoặc ghi không đúng trình tự: (1) Tiền thuế nợ; (2) Tiền thuế truy thu; (3) Tiền thuế phát sinh; (4) Tiền phạt thì cơ quan thuế hạch toán số tiền thuế đã thu theo đúng trình tự thanh toán, đồng thời thông báo cho người nộp thuế biết số thuế đã ghi thu ngân sách nhà nước cho từng loại tiền thuế, tiền phạt.

Căn cứ quy định trên;

Trên cơ sở xét chứng từ nộp tiền số............ ngày............... của ...........................,

Cơ quan thuế........... thông báo về việc hạch toán thu ngân sách nhà nước số tiền thuế, tiền phạt người nộp thuế đã nộp như sau:

đơn vị tiền: đồng Việt Nam

Số TT

Loại

thuế

Tiểu mục

Số tiền thuế nợ

Số tiền thuế truy thu

Số tiền thuế phát sinh

Số tiền phạt vi phạm HC

Tổng

cộng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

2

Tổng cộng

Yêu cầu .................... hạch toán các khoản nộp ngân sách nhà nước theo đúng số liệu nêu tại Thông báo này.

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế.............. theo số điện thoại: ............................ địa chỉ: ..................................

Cơ quan thuế............. thông báo để người nộp thuế được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT;....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ BAN HÀNH THÔNG BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

>>Tải Mẫu số 01/NOPT (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 01/NOPT , 01/NOPT , Mẫu số 01/NOPT : Thông báo về việc hạch toán lại các khoản tiền thuế, tiền phạt nộp ngân sách nhà nước , mau so 01/nopt : thong bao ve viec hach toan lai cac khoan tien thue, tien phat nop ngan sach nha nuoc

Mẫu số 01/NOPT : Thông báo về việc hạch toán lại các khoản tiền thuế, tiền phạt nộp ngân sách nhà nước
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!