Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 03/NOPT : Thông báo về việc chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế

Mẫu số 03/NOPT: Thông báo về việc chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế

Mẫu số: 03/NOPT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày

28/02/2011 của Bộ Tài chính)

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ BAN HÀNH THÔNG BÁO

_____________

Số: ……/TB-.............….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

............, ngày..........tháng ........năm ......

THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế

Kính gửi:........................................................................................

Mã số thuế: ....................................................................................

Địa chỉ nhận thông báo :.................................................................

Căn cứ Điều 49 và Điều 51 của Luật Quản lý thuế,

Sau khi xem xét hồ sơ nghị gia hạn nộp thuế của.................. nộp ngày .............,

Cơ quan thuế..................... thông báo:

Hồ sơ đề nghị gia hạn thuế của.............. đã đầy đủ thủ tục theo quy định. Cơ quan thuế chấp nhận cho .............. được gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt với số tiền là .................... đồng từ ngày ......................... đến hết ngày .................................................

Trong thời gian được gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt, ....................(người nộp thuế) không bị phạt hành chính về hành vi chậm nộp thuế. Khi hết thời gian gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt, ............. phải nộp đầy đủ số tiền thuế, tiền phạt vào Ngân sách Nhà nước theo quy định. Trường hợp ............... không nộp đầy đủ và đúng thời hạn nêu trên sẽ bị xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế.............. theo số điện thoại: ............................ địa chỉ: ...................................................................

Cơ quan thuế.......... thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT;....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ BAN HÀNH THÔNG BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

>> Tải Mẫu số 03/NOPT (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 03/NOPT, 03/NOPT, Mẫu số 03/NOPT: Thông báo về việc chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế , mau so 03/nopt: thong bao ve viec chap nhan ho so gia han nop thue

Mẫu số 03/NOPT : Thông báo về việc chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!