HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
KẾ TOÁN THUẾ

HÀ NỘI

ho tro online ha noi

ho tro online ha noi

ho tro online ha noi

TPHCM

ho tro online TPHCM

ho tro online TPHCM

ho tro online TPHCM

ho tro online TPHCM - skype

ĐỒNG NAI

ho tro online Dong Nai

ĐÀ NẴNG

ho tro online Da Nang

ho tro online Da Nang

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong

Dao tao ke toan, hoc ke toan

Ke toan co ban, Kế toán cho người mới học

Ke toan thuc hanh, thuc hanh ke toan thue

hoc excel co ban, Lớp học excel cơ bản tại Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai

Khoa hoc excel nang cao, Lớp học excel nâng cao tại TPHCM, Hà Nội, Hà Đông, Đồng Nai, Cầu Giấy

Khoa hoc word co ban, Lớp học word cơ bản tại TPHCM, Hà Nội, Hà Đông, Đồng Nai, Cầu Giấy

Tuyển cộng tác viên đào tạo và dịch vụ kế toán

Sach ke toan thue, sach ke toan tai chinh

Bản đồ chỉ đường đến VAFT

Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai ha noi dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai tphcm

Nguyen ly ke toan co ban, Lớp kế toán cho người mới học Ke toan thuc hanh, học kế toán thực hành thực tế

Nhấn vào + 1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!

Mẫu số 02/NOPT : Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt

Mẫu số 02/NOPT: Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt

Mẫu số: 02/NOPT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày

28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

............, ngày..........tháng ........năm ......

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT

Kính gửi: Cơ quan thuế ……………………….……………….

- Tên người nộp thuế: …………………………………….………………………

- Mã số thuế: ……………………………………………………………………..

- Địa chỉ: …………………………………………………….……………………

- Điện thoại: …………………… Fax: ……….…… E-mail: ……………………

- Ngành nghề kinh doanh chính là: ………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt như sau:

1. Số tiền đề nghị gia hạn nộp: …………………….. đồng

Trong đó:

- Tiền thuế: ……………… đồng (chi tiết theo từng loại tiền thuế)

- Tiền phạt: ……………… đồng.

2. Lý do đề nghị gia hạn:

……………………………………………………………………………………

3. Thời gian đề nghị gia hạn: Từ ngày ………………. đến ngày ………………

4. Kế hoạch và cam kết về việc nộp số tiền thuế, tiền phạt:

……………………………………………………………………………………

5. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

(1) …….……..

(2) ……….…..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

>> Tải Mẫu số 02/NOPT (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 02/NOPT , 02/NOPT , Mẫu số 02/NOPT : Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt , mau so 02/nopt : van ban de nghi gia han nop tien thue, tien phat

 

Lớp Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Thi Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Dịch Vụ Làm Thủ Tục Về Thuế Khai giảng lớp ôn thi chứng chỉ đại lý thuế

dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai ha noi dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai TPHCM,o sai gon

Kế toán cơ bản, ke toan co ban cho nguoi moi bat dau hoc ke toan

Kế toán thực hành, ke toan thuc hanh ghi so

Kế toán dịch vụ, ke toan thue dich vu thuc hanh

Ke toan thuong mai, kế toán và thuế thương mại nội địa

Ke toan thuong mai, kế toán và thuế thương mại xuất nhập khẩu

Ke toan san xuat, kế toán và thuế sản xuất thực hành thực tế

Ke toan xay dung, hoc ke toan thue xay dung xay lap, ke toan xay dung co ban

excel co ban, lop hoc excel co ban, excel 2010

Excel nang cao, lop hoc excel nang cao, excel 2010

word co ban, hoc word co ban, lop hoc word 2010, tin hoc van phong word