Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 04/NOPT : Thông báo về việc bổ sung/không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế

Mẫu số 04/NOPT: Thông báo về việc bổ sung/không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế

Mẫu số: 04/NOPT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày

28/02/2011 của Bộ Tài chính)

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ BAN HÀNH THÔNG BÁO

___________________

Số: ……./TB-............….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

............, ngày..........tháng ........năm ......

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung/không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế

Kính gửi:..............................................................................

Mã số thuế: .........................................................................

Địa chỉ nhận thông báo :......................................................

Căn cứ Điều 49 và Điều 51 của Luật Quản lý thuế,

Sau khi xem xét hồ sơ nghị gia hạn nộp thuế của.................. nộp ngày .............,

Cơ quan thuế................ thông báo:

Hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế của................................... không đầy đủ thủ tục theo quy định, cụ thể còn thiếu những nội dung và tài liệu sau đây:

.......................................................................................................................

Đề nghị người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo này. Trường hợp người nộp thuế không hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn nêu trên, cơ quan thuế sẽ không giải quyết đề nghị gia hạn nộp thuế.

(Hoặc: Không chấp nhận giải quyết hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế của........................................ nộp ngày......................... do không thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế).

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế.............. theo số điện thoại: ............................ địa chỉ: ...................................................................

Cơ quan thuế.......... thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT;....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ BAN HÀNH THÔNG BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

>> Tải Mẫu số 04/NOPT (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 04/NOPT, 04/NOPT, Mẫu số 04/NOPT: Thông báo về việc bổ sung/không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế, mau so 04/nopt : thong bao ve viec bo sung/khong chap nhan ho so gia han nop thue

Mẫu số 04/NOPT : Thông báo về việc bổ sung/không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!