Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 03/KTTT : Quyết định về việc thanh tra (kiểm tra) thuế

Mẫu số: 03/KTTT

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày

28/02/2011 của Bộ Tài chính)

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

_________________

Số: ................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

..........., ngày........tháng..........năm ........

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thanh tra (kiểm tra) thuế tại .................

CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Quyết định số ........... ngày .............. của ..................... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục thuế/Chi cục thuế;

- Căn cứ Quyết định số ............. ngày ................... phê duyệt Kế hoạch ......; (nếu là cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch)

Hoặc:

- Căn cứ chỉ đạo của ................... ngày .............. về việc ....; (nếu là cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất)

- Xét đề nghị của .........................................................................................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thanh tra (kiểm tra) thuế tại ......................................................... Mã số thuế: .............................. về các nội dung sau:

- ..........................

- ...........................

Thời kỳ thanh tra (kiểm tra): .....................................................................................

Điều 2: Thành lập Đoàn thanh tra (kiểm tra) để thực hiện nhiệm vụ ghi tại Điều 1 gồm có:

- Ông (bà).................................. - Chức vụ...............................- Trưởng đoàn;

- Ông (bà).................................. - Chức vụ................................- Thành viên;

- Ông (bà).................................. - Chức vụ................................- Thành viên;

- Ông (bà).................................. - Chức vụ................................- .....................

Thời hạn thanh tra (kiểm tra) là ......ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (kiểm tra).

Đoàn thanh tra (kiểm tra) có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 85 (Điều 80) của Luật Quản lý thuế.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/bà/tổ chức được thanh tra (kiểm tra) có tên tại Điều 1 và Đoàn thanh tra (kiểm tra) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT; Bộ phận thanh tra (kiểm tra).

CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

>> Tải Mẫu số 03/KTTT (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 03/KTTT , 03/KTTT , Mẫu số 03/KTTT : Quyết định về việc thanh tra (kiểm tra) thuế , mau so 03/kttt : quyet dinh ve viec thanh tra (kiem tra) thue

Mẫu số 03/KTTT : Quyết định về việc thanh tra (kiểm tra) thuế
 

--------------------------------

Mẫu Thanh Tra Kiểm Tra Thuế :

>> Mẫu số 01/KTTT : Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu

>> Mẫu số 02/KTTT : Biên bản làm việc về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu

>> Mẫu số 03/KTTT : Quyết định về việc thanh tra (kiểm tra) thuế

>> Mẫu số 04/KTTT : Biên bản thanh tra (kiểm tra)

>> Mẫu số 05/KTTT : Biên bản công bố quyết định thanh tra (kiểm tra)

>> Mẫu số 06/KTTT : Kết luận thanh tra thuế

>> Mẫu số 07/KTTT : Thông báo về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế

>> Mẫu số 08/KTTT : Thông báo về việc cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp phục vụ công tác thanh tra thuế

>> Mẫu số 09/KTTT : Biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin

>> Mẫu số 10/KTTT : Quyết định về việc tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

>> Mẫu số 11/KTTT : Biên bản tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

>> Mẫu số 12/KTTT : Quyết định về việc xử lý tài liệu, tang vật bị tạm giữ

>> Mẫu số 13/KTTT : Biên bản trả lại tài liệu, tang vật bị tạm giữ

>> Mẫu số 14/KTTT : Quyết định về việc khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

>> Mẫu số 15/KTTT : Biên bản khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

>> Mẫu số 16/KTTT : Quyết định về việc bãi bỏ quyết định kiểm tra thuế

>> Mẫu số 17/KTTT : Quyết định về việc xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra (kiểm tra) việc chấp hành pháp luật thuế

>> Mẫu số 18/KTTT : Quyết định về việc gia hạn thời hạn thanh tra (kiểm tra) thuế

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!