Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 14/KTTT : Quyết định về việc khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Mẫu số: 14/KTTT

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày

28/02/2011 của Bộ Tài chính)

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN RA

QUYẾT ĐỊNH

_________________

Số: ................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

..........., ngày........tháng..........năm ........

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật

liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ Điều 91 Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006;

- Căn cứ Quyết định số ........... ngày .............. của ..................... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục thuế/Chi cục thuế;

- Căn cứ Quyết định số.........ngày........tháng........năm .... của ................... về việc thanh tra ................................. tại......................................................;

- Căn cứ văn bản số.........ngày........ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp quận (huyện, thị xã)......

- Xét đề nghị của..........................................................................................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Khám nơi cất giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế của:

Ông/bà/ tổ chức: ................................................. – Mã số thuế: .................

Giấy CMND/ Hộ chiếu/ Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Chứng nhận đăng ký hoạt động số: .............................. do..................... cấp ngày.....................

Địa chỉ: .........................................................................................................

Địa điểm khám: ............................................................................................

Thời gian khám: ............................................................................................

Điều 2: Thành phần Đoàn khám gồm có:

1. Ông (bà) .......................................... Chức vụ: ........................................

2. Ông (bà) .......................................... Chức vụ: ........................................

3. Ông (bà) .......................................... Chức vụ: ........................................

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/bà/tổ chức được thanh tra có tên tại Điều 1, các ông (bà) có tên tại Điều 2 và Đoàn thanh tra ........................chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã.... ;

- Lưu VT; Bộ phận thanh tra.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Trường hợp khám nơi ở thì Quyết định khám phải được gửi cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý địa bàn nơi có địa điểm bị khám.

 

 

>> Tải Mẫu số 14/KTTT (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 14/KTTT , 14/KTTT , Mẫu số 14/KTTT : Quyết định về việc khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế , mau so 14/kttt : quyet dinh ve viec kham noi cat giau tai lieu, tang vat lien quan den hanh vi tron thue, gian lan thue

Mẫu số 14/KTTT : Quyết định về việc khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế
 

--------------------------------

Mẫu Thanh Tra Kiểm Tra Thuế :

>> Mẫu số 01/KTTT : Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu

>> Mẫu số 02/KTTT : Biên bản làm việc về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu

>> Mẫu số 03/KTTT : Quyết định về việc thanh tra (kiểm tra) thuế

>> Mẫu số 04/KTTT : Biên bản thanh tra (kiểm tra)

>> Mẫu số 05/KTTT : Biên bản công bố quyết định thanh tra (kiểm tra)

>> Mẫu số 06/KTTT : Kết luận thanh tra thuế

>> Mẫu số 07/KTTT : Thông báo về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế

>> Mẫu số 08/KTTT : Thông báo về việc cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp phục vụ công tác thanh tra thuế

>> Mẫu số 09/KTTT : Biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin

>> Mẫu số 10/KTTT : Quyết định về việc tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

>> Mẫu số 11/KTTT : Biên bản tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

>> Mẫu số 12/KTTT : Quyết định về việc xử lý tài liệu, tang vật bị tạm giữ

>> Mẫu số 13/KTTT : Biên bản trả lại tài liệu, tang vật bị tạm giữ

>> Mẫu số 14/KTTT : Quyết định về việc khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

>> Mẫu số 15/KTTT : Biên bản khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

>> Mẫu số 16/KTTT : Quyết định về việc bãi bỏ quyết định kiểm tra thuế

>> Mẫu số 17/KTTT : Quyết định về việc xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra (kiểm tra) việc chấp hành pháp luật thuế

>> Mẫu số 18/KTTT : Quyết định về việc gia hạn thời hạn thanh tra (kiểm tra) thuế

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!