Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 05/KTTT : Biên bản công bố quyết định thanh tra (kiểm tra)

Mẫu số: 05/KTTT

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày

28/02/2011 của Bộ Tài chính)

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

ĐOÀN THANH TRA.................

____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

BIÊN BẢN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA (KIỂM TRA)

- Căn cứ Điều 82 Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006;

- Căn cứ Quyết định số..........................ngày..........tháng..........năm ............. của ........................ về việc thanh tra (kiểm tra)...........................................................

tại.................................................................................. .........................................

Hôm nay, hồi ..... giờ..... ngày ..... tháng ..... năm .........

Tại:.........................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

I. Đoàn thanh tra (kiểm tra) thuế:

- Ông (bà).................................. - Chức vụ.....................................- Trưởng đoàn;

- Ông (bà).................................. - Chức vụ......................................- Thành viên;

- Ông (bà).................................. - Chức vụ......................................- Thành viên;

- Ông (bà).................................. - Chức vụ......................................- ....................

II. Người nộp thuế (hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế):

Ông (bà): .................................................................................................................

CMND số: ..............................................................................................................

Chức vụ: .......................... đại diện cho ............................... ..................................

Ông (bà): .................................................................................................................

CMND số: ..............................................................................................................

Chức vụ:..................................................................................................................

Người nộp thuế (hoặc đại diện hợp pháp người nộp thuế) đã được nghe Đoàn thanh tra (kiểm tra) công bố nội dung Quyết định số...........ngày..........tháng..........năm .......... của....... về việc thanh tra (kiểm tra) .......................... tại..................................................

Biên bản này gồm có ..... trang, được lập thành .......... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 bản được giao người nộp thuế.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng tra của biên bản hoặc có ý kiến bổ sung khác (nếu có) như sau: …………………………………

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA (KIỂM TRA)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào văn bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

 

>> Tải Mẫu số 05/KTTT (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 05/KTTT , 05/KTTT , Mẫu số 05/KTTT : Biên bản công bố quyết định thanh tra (kiểm tra) , mau so 05/kttt : bien ban cong bo quyet dinh thanh tra (kiem tra)

Mẫu số 05/KTTT : Biên bản công bố quyết định thanh tra (kiểm tra)
 

--------------------------------

Mẫu Thanh Tra Kiểm Tra Thuế :

>> Mẫu số 01/KTTT : Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu

>> Mẫu số 02/KTTT : Biên bản làm việc về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu

>> Mẫu số 03/KTTT : Quyết định về việc thanh tra (kiểm tra) thuế

>> Mẫu số 04/KTTT : Biên bản thanh tra (kiểm tra)

>> Mẫu số 05/KTTT : Biên bản công bố quyết định thanh tra (kiểm tra)

>> Mẫu số 06/KTTT : Kết luận thanh tra thuế

>> Mẫu số 07/KTTT : Thông báo về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế

>> Mẫu số 08/KTTT : Thông báo về việc cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp phục vụ công tác thanh tra thuế

>> Mẫu số 09/KTTT : Biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin

>> Mẫu số 10/KTTT : Quyết định về việc tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

>> Mẫu số 11/KTTT : Biên bản tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

>> Mẫu số 12/KTTT : Quyết định về việc xử lý tài liệu, tang vật bị tạm giữ

>> Mẫu số 13/KTTT : Biên bản trả lại tài liệu, tang vật bị tạm giữ

>> Mẫu số 14/KTTT : Quyết định về việc khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

>> Mẫu số 15/KTTT : Biên bản khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

>> Mẫu số 16/KTTT : Quyết định về việc bãi bỏ quyết định kiểm tra thuế

>> Mẫu số 17/KTTT : Quyết định về việc xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra (kiểm tra) việc chấp hành pháp luật thuế

>> Mẫu số 18/KTTT : Quyết định về việc gia hạn thời hạn thanh tra (kiểm tra) thuế

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!