Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 06/KTTT : Kết luận thanh tra thuế

Mẫu số: 06/KTTT

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày

28/02/2011 của Bộ Tài chính)

TÊN CƠ QUAN RA

QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

________________

Số: ................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

..........., ngày........tháng..........năm ........

KẾT LUẬN THANH TRA THUẾ

tại ........................

Đoàn thanh tra.....................đã tiến hành thanh tra ....................................... tại................................................... từ ngày.................. đến ngày...........................

Căn cứ báo cáo kết quả thanh tra ngày ................ của Trưởng đoàn thanh tra, ..................................... kết luận như sau:

A. Đặc điểm, tình hình chung của người nộp thuế:

- Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số..................... ngày......../......./....... do............................................................ cấp

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: ..............................................................

- Hình thức hạch toán kế toán: .....................................................................

- Niên độ kế toán: .........................................................................................

- Đăng ký kê khai nộp thuế tại: ....................................................................

- Hình thức kê khai nộp thuế Giá trị gia tăng: .............................................

- Mục lục Ngân sách: Cấp........ Chương........ Loại........ Khoản..........

- Tài khoản số:........................ mở tại Ngân hàng (hoặc Tổ chức tín dụng) ............................................

- Các đơn vị thành viên (nếu có): Các xí nghiệp, chi nhánh, cửa hàng (Ghi rõ nơi đóng trụ sở, hình thức hạch toán; đến thời điểm thanh tra đã có xác nhận doanh thu, chi phí, nghĩa vụ nộp Ngân sách của cơ quan thuế địa phương nơi đặt trụ sở hay chưa).

B. Kết quả thanh tra

1. Về việc mở, ghi chép, hạch toán trên hoá đơn chứng từ và sổ sách kế toán.

2. Về việc khai thuế, nộp thuế.

(Cần đánh giá cụ thể về việc thực hiện pháp luật thuế của người nộp thuế được thanh tra trong từng nội dung thanh tra; xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ (nếu có) và ghi rõ căn cứ vào quy định nào trong các văn bản quy phạm pháp luật về thuế hiện hành).

C. Các yêu cầu và kiến nghị

- Nếu có số thuế phải truy thu thêm thì phải yêu cầu người nộp thuế nộp đầy đủ, kịp thời vào Tài khoản tạm giữ của cơ quan thuế mở tại Kho bạc Nhà nước khi có quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế.

- Nếu còn nợ đọng thuế phải yêu cầu người nộp thuế nộp ngay vào Ngân sách Nhà nước.

- Đối với các vi phạm về chế độ mở, ghi chép, hạch toán trên sổ sách kế toán và hoá đơn chứng từ phải yêu cầu người nộp thuế chấn chỉnh kịp thời.

- Kiến nghị về mức xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm đã được phát hiện qua thanh tra đối với cơ quan (Bộ phận chức năng của cơ quan thuế) có thẩm quyền để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của người nộp thuế.

- Kiến nghị với các cơ quan (Bộ phận chức năng của cơ quan thuế) về các biện pháp, trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn đối với người nộp thuế.

- Các yêu cầu, kiến nghị hoặc ghi nhận khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Người nộp thuế được thanh tra;

- Lưu: Bộ phận thanh tra.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

>> Tải Mẫu số 06/KTTT (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 06/KTTT , 06/KTTT , Mẫu số 06/KTTT : Kết luận thanh tra thuế , mau so 06/kttt : ket luan thanh tra thue

Mẫu số 06/KTTT : Kết luận thanh tra thuế
 

--------------------------------

Mẫu Thanh Tra Kiểm Tra Thuế :

>> Mẫu số 01/KTTT : Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu

>> Mẫu số 02/KTTT : Biên bản làm việc về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu

>> Mẫu số 03/KTTT : Quyết định về việc thanh tra (kiểm tra) thuế

>> Mẫu số 04/KTTT : Biên bản thanh tra (kiểm tra)

>> Mẫu số 05/KTTT : Biên bản công bố quyết định thanh tra (kiểm tra)

>> Mẫu số 06/KTTT : Kết luận thanh tra thuế

>> Mẫu số 07/KTTT : Thông báo về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế

>> Mẫu số 08/KTTT : Thông báo về việc cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp phục vụ công tác thanh tra thuế

>> Mẫu số 09/KTTT : Biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin

>> Mẫu số 10/KTTT : Quyết định về việc tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

>> Mẫu số 11/KTTT : Biên bản tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

>> Mẫu số 12/KTTT : Quyết định về việc xử lý tài liệu, tang vật bị tạm giữ

>> Mẫu số 13/KTTT : Biên bản trả lại tài liệu, tang vật bị tạm giữ

>> Mẫu số 14/KTTT : Quyết định về việc khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

>> Mẫu số 15/KTTT : Biên bản khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

>> Mẫu số 16/KTTT : Quyết định về việc bãi bỏ quyết định kiểm tra thuế

>> Mẫu số 17/KTTT : Quyết định về việc xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra (kiểm tra) việc chấp hành pháp luật thuế

>> Mẫu số 18/KTTT : Quyết định về việc gia hạn thời hạn thanh tra (kiểm tra) thuế

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!