Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 04/KTTT : Biên bản thanh tra (kiểm tra)Mẫu số: 04/KTTT

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày

28/02/2011 của Bộ Tài chính

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH THANH TRA (KIỂM TRA)

ĐOÀN THANH TRA (KIỂM TRA)

___________________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

BIÊN BẢN THANH TRA (KIỂM TRA)

Tại:............................................. ............................................................

- Căn cứ Quyết định số.............ngày..........tháng..........năm ............. của ................... về việc thanh tra (kiểm tra) ..........................................................................

tại.................................................. ....................................................................................

Đoàn thanh tra ( kiểm tra) đã tiến hành thanh tra ( kiểm tra) ...........................................................................................................................................
tại.......................................................................................................................................

Thời kỳ thanh tra ( kiểm tra):.................................................................................

Hôm nay, ngày......../........./..........., tại....................................., chúng tôi gồm:

1. Đoàn thanh tra ( kiểm tra):

- Ông (bà).......................................... - Trưởng đoàn

- Ông (bà).......................................... - Thành viên

- Ông (bà).......................................... - Thành viên

- Ông (bà).......................................... - Thành viên

- Ông (bà).......................................... - ...................

2. Người nộp thuế:

- Ông (bà).......................................... - Giám đốc.

- Ông (bà).......................................... - Kế toán trưởng.

- Ông (bà).......................................... ­- ........................

Lập biên bản xác nhận kết quả thanh tra (kiểm tra) như sau:

I/ ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ:

- Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số..................... ngày........../........./............ do.................................................................................... cấp.

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:.........................................................................

- Hình thức hạch toán kế toán:...............................................................................

- Niên độ kế toán:...................................................................................................

- Đăng ký kê khai nộp thuế tại: .............................................................................

- Hình thức kê khai nộp thuế Giá trị gia tăng: ......................................................

- Mục lục Ngân sách: Cấp......... Chương........... Loại............. Khoản..................

- Tài khoản số:........................ mở tại Ngân hàng (hoặc Tổ chức tín dụng) ............................................

- Các đơn vị thành viên (nếu có): Các xí nghiệp, chi nhánh, cửa hàng (Ghi rõ nơi đóng trụ sở, hình thức hạch toán; đến thời điểm thanh tra (kiểm tra) đã có xác nhận doanh thu, chi phí, nghĩa vụ nộp Ngân sách của cơ quan thuế địa phương nơi đặt trụ sở hay chưa).

II/ NỘI DUNG THANH TRA (KIỂM TRA) TẠI TRỤ SỞ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ:

STT

CHỈ TIÊU

SỐ BÁO CÁO

CỦA NNT

SỐ THANH TRA

(HOẶC KIỂM TRA)

CHÊNH LỆCH

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Ghi các nội dung đã thực hiện thanh tra, kiểm tra

Giải trình số liệu chênh lệch qua thanh tra ( kiểm tra): Ghi rõ nguyên nhân điều chỉnh tăng giảm từng khoản mục đã thanh tra ( kiểm tra) nêu trên hoặc giải thích lại cách tính toán xác định số liệu phải điều chỉnh có liên quan (nếu có)

III/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

(Ghi các sắc thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra)

S TT

CHỈ TIÊU

Theo dõi tồn đọng năm trước

Theo dõi phát sinh

Kỳ trước chuyển sang

Số đã nộp cho tồn đọng

Số còn tồn đọng

Phát sinh phải nộp trong kỳ

Số đã được hoàn hoặc miễn giảm trong kỳ

Số đã nộp cho phát sinh trong kỳ

Số còn phải nộp của phát sinh trong kỳ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Thuế GTGT
2

Thuế TNDN
3

Thuế TNCN
4

Thuế TTĐB
5

Thuế Tài nguyên
6

Thuế Môn bài
7

Thuế Nhà thầu

Trong đó: + Thuế GTGT

+ Thuế TNDN
8

Thuế khác (Nếu có).
IV/ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Kết luận:

- Về việc mở, ghi chép, hạch toán trên sổ sách kế toán và hoá đơn chứng từ: ...........................................................................................................................................

- Về việc kê khai thuế, nộp thuế:

...........................................................................................................................................

Ghi chú: Nếu có sai phạm phát hiện qua việc thanh tra (kiểm tra) phải kết luận cụ thể vi phạm tại các quy định nào của các văn bản quy phạm pháp luật về thuế hiện hành. Xác định nguyên nhân vi phạm, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ (nếu phát hiện được)

2. Các yêu cầu và kiến nghị:

- Nếu có số thuế phải truy thu thêm thì phải yêu cầu người nộp thuế nộp đầy đủ, kịp thời vào Tài khoản tạm giữ của cơ quan thuế mở tại Kho bạc Nhà nước khi có quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế.

- Nếu còn nợ đọng thuế phải yêu cầu người nộp thuế nộp ngay vào Ngân sách Nhà nước.

- Đối với các vi phạm về chế độ mở, ghi chép, hạch toán trên sổ sách kế toán và hoá đơn chứng từ phải yêu cầu người nộp thuế chấn chỉnh kịp thời.

- Kiến nghị về mức xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm đã được phát hiện qua thanh tra ( kiểm tra) đối với cơ quan (Bộ phận chức năng của cơ quan thuế) có thẩm quyền để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của người nộp thuế.

- Kiến nghị với các cơ quan (Bộ phận chức năng của cơ quan thuế) về các biện pháp, trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn đối với người nộp thuế.

- Các yêu cầu, kiến nghị hoặc ghi nhận khác (nếu có).

V/ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP (nếu có).

......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... Biên bản được thông qua vào hồi.......... giờ cùng ngày.

Biên bản gồm có......... trang, được lập thành ................... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau; ............................................................................................................................../.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA

(KIỂM TRA)

Ký tên, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

TRƯỞNG ĐOÀN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ký, ghi rõ họ tên

Ký, ghi rõ họ tên

 

 

>> Tải Mẫu số 04/KTTT (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 04/KTTT , 04/KTTT , Mẫu số 04/KTTT : Biên bản thanh tra (kiểm tra) , mau so 04/kttt : bien ban thanh tra (kiem tra)

Mẫu số 04/KTTT : Biên bản thanh tra (kiểm tra)
 

--------------------------------

Mẫu Thanh Tra Kiểm Tra Thuế :

>> Mẫu số 01/KTTT : Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu

>> Mẫu số 02/KTTT : Biên bản làm việc về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu

>> Mẫu số 03/KTTT : Quyết định về việc thanh tra (kiểm tra) thuế

>> Mẫu số 04/KTTT : Biên bản thanh tra (kiểm tra)

>> Mẫu số 05/KTTT : Biên bản công bố quyết định thanh tra (kiểm tra)

>> Mẫu số 06/KTTT : Kết luận thanh tra thuế

>> Mẫu số 07/KTTT : Thông báo về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế

>> Mẫu số 08/KTTT : Thông báo về việc cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp phục vụ công tác thanh tra thuế

>> Mẫu số 09/KTTT : Biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin

>> Mẫu số 10/KTTT : Quyết định về việc tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

>> Mẫu số 11/KTTT : Biên bản tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

>> Mẫu số 12/KTTT : Quyết định về việc xử lý tài liệu, tang vật bị tạm giữ

>> Mẫu số 13/KTTT : Biên bản trả lại tài liệu, tang vật bị tạm giữ

>> Mẫu số 14/KTTT : Quyết định về việc khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

>> Mẫu số 15/KTTT : Biên bản khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

>> Mẫu số 16/KTTT : Quyết định về việc bãi bỏ quyết định kiểm tra thuế

>> Mẫu số 17/KTTT : Quyết định về việc xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra (kiểm tra) việc chấp hành pháp luật thuế

>> Mẫu số 18/KTTT : Quyết định về việc gia hạn thời hạn thanh tra (kiểm tra) thuế

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!