Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 11/KTTT : Biên bản tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Mẫu số: 11/KTTT

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày

28/02/2011 của Bộ Tài chính)

 

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

ĐOÀN THANH TRA...........

_______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

BIÊN BẢN TẠM GIỮ TÀI LIỆU, TANG VẬT LIÊN QUAN ĐẾN

HÀNH VI TRỐN THUẾ, GIAN LẬN THUẾ

- Căn cứ Quyết định số.............ngày..........tháng..........năm ............. của ................... về việc thanh tra ................................................................................................................................

tại.............................................................................................................................................;

- Căn cứ Quyết định số ................ngày..........tháng..........năm ............. của ................... về việc tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế,

Hôm nay, hồi ....... giờ..... ngày ..... tháng ..... năm .........

Tại:........................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1. .................................................................. Chức vụ:........................................................;

2. .................................................................. Chức vụ:........................................................;

.....

Người có tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế bị tạm giữ là:

Ông (bà)/tổ chức:....................................................... – Mã số thuế:.......................................;

Giấy CMND/ Hộ chiếu/ Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Chứng nhận đăng ký hoạt động số: ................................................................... do ............................. cấp ngày................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................................

Với sự chứng kiến của:

1. Ông (bà) ....................................... Nghề nghiệp:...................................................................;

Giấy chứng minh nhân dân số:.................................; Ngày cấp: ...............; Nơi cấp:...............;

Địa chỉ thường trú:......................................................................................................................;

2. Ông (bà) ....................................... Nghề nghiệp:...................................................................;

Giấy chứng minh nhân dân số:.................................; Ngày cấp: ...............; Nơi cấp:...............;

Địa chỉ thường trú:......................................................................................................................;

Tiến hành lập biên bản tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế gồm:

STT

Tên tài liệu, tang vật

Số lượng

Chủng loại, tình trạng tài liệu, tang vật

Ghi chú

Ngoài những tài liệu, tang vật nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

­

Biên bản này gồm có ......... trang, được lập thành .......... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 bản được giao cho cá nhân/ tổ chức có tài liệu, tang vật bị tạm giữ.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc có ý kiến bổ sung khác (nếu có) như sau: ...................

NGƯỜI THỰC HIỆN TẠM GIỮ

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI (HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC) CÓ TÀI LIỆU, TANG VẬT BỊ TẠM GIỮ

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)
Ghi chú:

1. Trường hợp trong số những người chứng kiến có đại diện chính quyền địa phương thì phải ghi rõ họ tên và chức vụ.

2. Trong Bảng kê tài liệu, tang vật bị tạm giữ cần ghi chú rõ tài liệu, tang vật có được niêm phong không, nếu có niêm phong thì trên niêm phong phải có chữ ký của người (hoặc đại diện tổ chức) có tài liệu, tang vật bị tạm giữ, có sự chứng kiến của đại diện gia đình hay đại diện chính quyền không, nếu không có phải ghi rõ có sự chứng kiến của ông (bà)...

3. Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào văn bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

 

>> Tải Mẫu số 11/KTTT (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 11/KTTT , 11/KTTT , Mẫu số 11/KTTT : Biên bản tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế , mau so 11/kttt : bien ban tam giu tai lieu, tang vat lien quan den hanh vi tron thue, gian lan thue

Mẫu số 11/KTTT : Biên bản tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế
 

--------------------------------

Mẫu Thanh Tra Kiểm Tra Thuế :

>> Mẫu số 01/KTTT : Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu

>> Mẫu số 02/KTTT : Biên bản làm việc về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu

>> Mẫu số 03/KTTT : Quyết định về việc thanh tra (kiểm tra) thuế

>> Mẫu số 04/KTTT : Biên bản thanh tra (kiểm tra)

>> Mẫu số 05/KTTT : Biên bản công bố quyết định thanh tra (kiểm tra)

>> Mẫu số 06/KTTT : Kết luận thanh tra thuế

>> Mẫu số 07/KTTT : Thông báo về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế

>> Mẫu số 08/KTTT : Thông báo về việc cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp phục vụ công tác thanh tra thuế

>> Mẫu số 09/KTTT : Biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin

>> Mẫu số 10/KTTT : Quyết định về việc tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

>> Mẫu số 11/KTTT : Biên bản tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

>> Mẫu số 12/KTTT : Quyết định về việc xử lý tài liệu, tang vật bị tạm giữ

>> Mẫu số 13/KTTT : Biên bản trả lại tài liệu, tang vật bị tạm giữ

>> Mẫu số 14/KTTT : Quyết định về việc khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

>> Mẫu số 15/KTTT : Biên bản khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

>> Mẫu số 16/KTTT : Quyết định về việc bãi bỏ quyết định kiểm tra thuế

>> Mẫu số 17/KTTT : Quyết định về việc xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra (kiểm tra) việc chấp hành pháp luật thuế

>> Mẫu số 18/KTTT : Quyết định về việc gia hạn thời hạn thanh tra (kiểm tra) thuế

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!