Tin Thuế Mới 

Tin tuc thue,thue tndn,thue tncn,thue gtgt,thue khac,quyet toan thue

 

Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

Những báo cáo cần nộp cho cơ quan thuế và báo cáo tại doanh nghiệp ( 20/11/2018) In E-mail

NHỮNG BÁO CÁO CẦN NỘP

A. Những báo cáo cần nộp cho cơ quan thuế

I. Những báo cáo nộp hàng Quý/ tháng

Đầu tiên: Các bạn phải biết được là DN mình thuộc đối tượng kê khai thuế theo tháng hay theo quý và kê khai theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp.

1. Thuế giá trị gia tăng:

- Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý.

Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

- Việc thực hiện khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm.

- Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

- Những DN đang hoạt động, sau khi kết thúc chu kỳ nếu DT năm trước liền kề < 50 tỷ thì kê khai theo quý, nếu lớn hơn thì theo tháng.

VD1 : Công ty Thành lập T1/2017 , vậy hết năm 2017 công ty hoạt động đủ 12 tháng, Do đó DT năm 2017 được làm căn cứ xác định PP khai thai quý/tháng cho năm 2018.

DN tiếp tục kê khai theo PP đó ổn đinh đến hết chu kỳ ( 2017-2019). Sang năm 2020 thì DN xác định PP kê khai mới dựa theo DT của năm 2019. (Kê khai ổn định từ 2020-2023)

VD2 : Công ty Thành lập T5/2017 , vậy T04/ 2018 công ty mới hoạt động đủ 12 tháng, Do đó công ty phải khai thuế hết năm 2018 theo quý, sau đó căn cứ DT 2018 xác định Kê khai theo quý/tháng cho năm 2019. ( Hết chu kỳ ). Năm 2020 căn cứ DT của 2019 xác định PP kê khai cho năm 2020, và thực hiện kê khai ổn định cho đến hết chu kỳ tiếp theo.

Lưu ý :

- Dù phát sinh hay không phát sinh thì hàng tháng/quý các bạn vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế

- Doanh nghiệp có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

- Trường hợp DN đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 151) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

2. Thuế thu nhập cá nhân:

- Nếu DN kê khai thuế GTGT theo quý thì kê khai thuế TNCN cũng theo quý
- Nếu DN bạn kê khai thuế GTGT theo tháng thì có 2 trường hợp như sau:

+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.
+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp
< 50.000.000 thì kê khai theo quý.

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Các bạn tự tính số tiền thuế TNDN tạm tính. Nếu có thì chỉ cần đi nộp tiền thuế TNDN (Không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính)

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý:

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý theo Mẫu BC26-AC

5. Các báo cáo khác

- Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

- Thông báo phát hành Hóa đơn

- Nếu trong quý DN bạn có phát sinh các loại thuế khác như: Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thì các bạn phải làm tờ khai này

6. Thời hạn nộp các báo cáo thuế theo tháng, quý:

- Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

- Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiền quý sau.

II. Những báo cáo nộp theo năm

- Bộ Báo cáo tài chính : Báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC, bảng cân đối tài khoản

- Quyết toán thuế TNCN

- Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thời hạn nộp: Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

VD: Hồ sơ quyết toán thuế năm 2017. Hạn chậm nhất sẽ là ngày 31/3/2018.

B. Những báo cáo sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp

1. Báo cáo tổng hợp

- Sổ nhật ký chung

- Sổ cái tài khoản

2. Báo cáo chi tiết

- Sổ chi tiết các tài khoản : 1111, 1121…

3. Báo cáo khác

- Bảng phân bổ chi phí trả trước

- Bảng khấu hao tài sản cố định

Những báo cáo cần nộp cho cơ quan thuế và báo cáo tại doanh nghiệp ( 20/11/2018)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!