Giáo trình tin học - EXCEL

GIÁO TRÌNH TIN HỌC EXCEL

BÀI 1: DẪN NHẬP – GIỚI THIỆU MÔI TRƯỜNG............................................................ 3

I. Khởi động................................................................................................................ 3

II. Mô tả màn hình...................................................................................................... 4

III. Ô và khối ô ............................................................................................................ 6

IV. Các thao tác trên file bảng tính ( Workbook)........................................................... 9

BÀI 2: NHẬP–CÁC LOẠI DỮ LIỆU–HÀM SUM–CỐ ĐỊNH ĐỊA CHỈ ............................. 10

I. Nhập dữ liệu........................................................................................................... 10

II. Các loại dự liệu...................................................................................................... 10

III. Hàm tính tổng – SUM........................................................................................... 11

IV. Cố định địa chỉ ô................................................................................................... 14

BÀI 3: CÁC HÀM THÔNG DỤNG..................................................................................... 16

I. Giới thiệu ............................................................................................................... 16

II. Các hàm MAX, MIN, AVERAGE................................................................................ 16

III. Các hàm COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, RANK.................................................... 17

IV. Hàm ROUND.......................................................................................................... 18

V. Hàm IF .................................................................................................................. 19

VI. Biểu thức Điều kiện phức ..................................................................................... 20

VII. Hàm dò tìm theo cột (dò dọc) VLOOKUP............................................................. 22

VIII. Dữ liệu ngày tháng –DATE ................................................................................. 23

IX. Hàm INT .............................................................................................................. 26

X. Hàm MOD .............................................................................................................. 26

XI. Các hàm xử lý kiểu chuỗi...................................................................................... 27

XII. Hàm COUNTIF và SUMIF ...................................................................................... 30

XIII. Thực hành hàm VLOOKUP – Open file VLOOKUP.XLS .......................................... 32

XIV. Hàm dò tìm theo hàng (dò ngang) HLOOKUP ..................................................... 33

XV. Kiểu dò gần đúng – Kiểu dò = 1.......................................................................... 35

XVI. Các hàm xử lý kiểu ngày tháng .......................................................................... 36

BÀI 4: QUẢN LÝ DANH SÁCH ...................................................................................... 38

I. Khái niệm .............................................................................................................. 38

II. Một số gợi ý khi lập danh sách .............................................................................. 38

III. Sắp xếp ............................................................................................................... 39

IV. Rút trích danh sách bằng Advanced Filter ............................................................ 46

V. Tham khảo: Xử lý trên danh sách có tiêu đề nhiều dòng ...................................... 52

VI. Tham khảo rút trích dử liệu sang sheet khác ....................................................... 55

BÀI 5: ĐỊNH DẠNG Ô- XỬ LÝ HÀNG CỘT- COPY, DI CHUYỂN ................................... 57

I. Định dạng ô ........................................................................................................... 57

II. Các thao tác xử lý Ô, Cột, Hàng ............................................................................. 61

III. Sao chép và di chuyển dữ liệu ............................................................................. 64

IV. Tên khối ô ............................................................................................................ 66

BÀI 6: VẼ BIỂU ĐỒ ....................................................................................................... 67

I. Tạo biểu đồ dùng Chart Winzard ............................................................................ 67

II. Chỉnh sửa biểu đồ ................................................................................................. 70

III. Chỉnh sửa các thành phần của biểu đồ ................................................................ 70

BÀI 7: IN BẢNG TÍNH .................................................................................................. 71

I. Giới thiệu .............................................................................................................. 71

II. Thiết lập các thông số về trang in ........................................................................ 71

III. Xem trang in – Print Preview ............................................................................... 73

IV. Thực hiện bảng tính ............................................................................................. 75

BÀI 8: PHẦN THAM KHẢO ............................................................................................ 76

I. CÁC HÀM VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU – DFUNCTION ............................................................ 76

II. BỘ TIỆN ÍCH TRONG EXCEL – PHẠM VĂN TRUNG .................................................... 78

BÀI 9: CÓ HỎI MỚI BIẾT ............................................................................................. 81

BÀI 10: BÀI TẬP EXCEL ............................................................................................... 87

I. BÀI TẬP 1 ..................................................................................................................... 87

II. BÀI TẬP 2 .................................................................................................................... 88

III. BÀI TẬP 3 ................................................................................................................... 89

IV. BÀI TẬP 4 ................................................................................................................... 91

V. BÀI TẬP 5..................................................................................................................... 92

VI. BÀI TẬP 6.................................................................................................................... 93

VII. BÀI TẬP 7 .................................................................................................................. 95

VIII. BÀI TẬP 8 ................................................................................................................. 96

IX. BÀI TẬP 9 ................................................................................................................... 97

X. BÀI TẬP ÔN .................................................................................................................. 98

XI. Đề thi cuối khóa EXCEL Khóa 112: (thời gian 50 phút) ............................................... 99

XII. Đề thi cuối khóa EXCEL Khóa 115: (thời gian 50 phút.............................................. 100

XIII. LỜI GIẢI ĐỀ NGHỊ ĐỀ THI K112.............................................................................. 101

XIV. LỜI GIẢI ĐỀ NGHỊ ĐỀ THI K115............................................................................... 102

MỘT SỐ THÔNG BÁO LỒI THƯỜNG GẶP ................................................................... 103

------------------------oOo---------------------------

Giáo trình tin học - EXCEL
 

Đăng ký học tin học

 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!