Thông tư 133- 2016. mẫu số s16- dnn- sổ chi tiết bán hàng

Thông tư 133- 2016. mẫu số s16- dnn- sổ chi tiết bán hàng

 

THÔNG TƯ 133- 2016. MẪU SỐ S16- DNN- SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG

 

 

Đơn vị: …………………………..

 

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S16-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG

Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư):…………………

Năm:…………………….

Quyển số:.………………

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK đối ứng

Doanh thu

Các khoản tính trừ

Số hiệu

Ngày, tháng

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Thuế

Khác (521)

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

Cộng số phát sinh
- Doanh thu thuần
- Giá vốn hàng bán
- Lãi gộp

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

Thông tư 133- 2016. mẫu số s16- dnn- sổ chi tiết bán hàng
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!