Thông tư 133- 2016. mẫu số s17- dnn - sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

Thông tư 133- 2016. mẫu số s17- dnn - sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

 

THÔNG TƯ 133- 2016. MẪU SỐ S17- DNN - SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

 

 

Đơn vị: …………………………..

 

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S17-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

(Dùng cho các TK 154, 631, 642, 242, 335, 632)

- Tài khoản: …………………………….

- Tên phân xưởng: …………………….

- Tên sản phẩm, dịch vụ:………………

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tài khoản đối ứng

Ghi Nợ Tài khoản ...

Số hiệu

Ngày, tháng

Tổng số tiền

Chia ra

...

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

- Số dư đầu kỳ
- Số phát sinh trong kỳ
- Cộng số phát sinh trong kỳ
- Ghi Có TK ...
- Số dư cuối kỳ

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

Thông tư 133- 2016. mẫu số s17- dnn - sổ chi phí sản xuất, kinh doanh
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!