Thông tư 133- 2016. mẫu số s19 – dnn- sổ chi tiết các tài khoản

Thông tư 133- 2016. mẫu số s19 – dnn- sổ chi tiết các tài khoản


THÔNG TƯ 133- 2016. MẪU SỐ S19 – DNN- SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

(DÙNG CHO CÁC TK: 136, 138, 141, 157, 242, 333, 334,
335, 336, 338, 352, 353, 356, 411, 421,...)

 

 

Đơn vị: …………………………..

 

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S19-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

(Dùng cho các TK: 136, 138, 141, 157, 242, 333, 334,
335, 336, 338, 352, 353, 356, 411, 421,...)

Tài khoản:…………………….

Đối tượng:…………………….

Loại tiền: VNĐ

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK đối ứng

Số phát sinh

Số dư

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

Nợ

A

B

C

D

E

1

2

3

4

- Số dư đầu kỳ
- Số phát sinh trong kỳ
………….
- Cộng số phát sinh

x

x

x

- Số dư cuối kỳ

x

x

x

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Thông tư 133- 2016. mẫu số s19 – dnn- sổ chi tiết các tài khoản
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!