Thông tư 133- 2016. mẫu số s20 – dnn - sổ chi tiết phát hành cổ phiếu

Thông tư 133- 2016. mẫu số s20 – dnn - sổ chi tiết phát hành cổ phiếu

 

THÔNG TƯ 133- 2016. MẪU SỐ S20 – DNN - SỔ CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

 

 

Đơn vị: …………………………..

 

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S20-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Năm:……..

Đơn vị tính:…………

Đăng ký phát hành

Phát hành thực tế

Số cổ phiếu đã đăng ký phát hành nhưng chưa bán

Giấy phép phát hành

Loại cổ phiếu

Số lượng

Mệnh giá

Chứng từ

Loại cổ phiếu

Số lượng

Giá trị theo mệnh giá

Giá thực tế phát hành

Thành tiền

Số hiệu

Ngày tháng

Số hiệu

Ngày, tháng

Số lượng

Mệnh giá

A

B

C

1

2

D

E

G

3

4

5

6

7

8

Cộng

x

x

x

x

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

Thông tư 133- 2016. mẫu số s20 – dnn - sổ chi tiết phát hành cổ phiếu
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!