Thông tư 133- 2016. mẫu số s21 – dnn - sổ chi tiết cổ phiếu quỹ

Thông tư 133- 2016. mẫu số s21 – dnn - sổ chi tiết cổ phiếu quỹ

 

THÔNG TƯ 133- 2016. MẪU SỐ S21 – DNN - SỔ CHI TIẾT CỔ PHIẾU QUỸ

 

 

Đơn vị: …………………………..

 

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S21-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ CHI TIẾT CỔ PHIẾU QUỸ

Năm………………..

Loại cổ phiếu…………. Mã số………..

Đơn vị tính: ……………

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tài khoản đối ứng

Giá thực tế mua, bán phát hành

Số phát sinh

Số dư

Số hiệu

Ngày, tháng

Tăng

Giảm

Số lượng

Giá trị theo mệnh giá

Giá mua thực tế

Số lượng

Giá trị theo mệnh giá

Giá mua thực tế

Số lượng

Giá trị theo mệnh giá

Giá trị thực tế

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cộng

x

x

x

x

x

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Thông tư 133- 2016. mẫu số s21 – dnn - sổ chi tiết cổ phiếu quỹ
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!