Thông tư 133- 2016. mẫu số s22- dnn - sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu (tk 411)

Thông tư 133- 2016. mẫu số s22- dnn - sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu (tk 411)

 

THÔNG TƯ 133- 2016. MẪU SỐ S22- DNN - SỔ THEO DÕI CHI TIẾT VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU (TK 411)

 

 

Đơn vị: …………………………..

 

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S23-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ THEO DÕI CHI TIẾT VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU (TK 411)

Năm………….

 

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tài khoản đối ứng

Số phát sinh

Số dư

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ (giảm)

Có (tăng)

Vốn góp

Thặng dư vốn

Vốn khác

Vốn góp

Thặng dư vốn

Vốn khác

Vốn góp

Thặng dư vốn

Vốn khác

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

- Số dư đầu kỳ
- Số phát sinh trong kỳ
……..
……..
- Cộng số phát sinh

x

- Số dư cuối kỳ

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

Thông tư 133- 2016. mẫu số s22- dnn - sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu (tk 411)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!