Thông tư 133- 2016. mẫu số s22- dnn- sổ chi tiết đầu tư chứng khoán

Thông tư 133- 2016. mẫu số s22- dnn- sổ chi tiết đầu tư chứng khoán

 

THÔNG TƯ 133- 2016. MẪU SỐ S22- DNN- SỔ CHI TIẾT ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

(DÙNG CHO CÁC TK: 121, 228)

 

 

Đơn vị: …………………………..

 

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S22-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ CHI TIẾT ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

(Dùng cho các TK: 121, 228)

Tài khoản:……………………………..

Loại chứng khoán:………………Đơn vị phát hành………………

Mệnh giá……… Lãi suất………. Thời hạn thanh toán…………

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK đối ứng

Số phát sinh

Số dư

Số hiệu

Ngày tháng

Mua vào

Xuất ra

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

- Số dư đầu kỳ
- Số phát sinh trong kỳ
………….
- Cộng số phát sinh

x

x

x

- Số dư cuối kỳ

x

x

x

x

x

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

Thông tư 133- 2016. mẫu số s22- dnn- sổ chi tiết đầu tư chứng khoán
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!