Thông tư 133- 2016. mẫu số s25 – dnn - sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng

Thông tư 133- 2016. mẫu số s25 – dnn - sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng

 

THÔNG TƯ 133- 2016. MẪU SỐ S25 – DNN - SỔ THEO DÕI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

 

Đơn vị: …………………………..

 

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S25-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ THEO DÕI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Năm: ……………….

Chứng từ

Diễn giải

Số tiền thuế GTGT đã nộp

Số tiền thuế GTGT phải nộp

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

1

2

Số dư đầu kỳ
- Điều chỉnh số dư đầu kỳ
Số phát sinh trong kỳ

 

 

Cộng số phát sinh
Số dư cuối kỳ

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Thông tư 133- 2016. mẫu số s25 – dnn - sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!