Thông tư 133-2016. mẫu số s01-dnn - nhật ký - sổ cái

Thông tư 133-2016. mẫu số s01-dnn - nhật ký - sổ cái


THÔNG TƯ 133-2016. MẪU SỐ S01-DNN - NHẬT KÝ - SỔ CÁI

 

Đơn vị: …………………………..

 

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S01-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

NHẬT KÝ - SỔ CÁI

Năm: ………..

Thứ tự dòng

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Số tiền phát sinh

Số hiệu tài khoản đối ứng

Thứ tự dòng

TK...

TK...

TK...

TK..

TK...

TK

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

Nợ

Nợ

Nợ

Nợ

Nợ

Nợ

A

B

C

D

E

1

F

G

H

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

- Số dư đầu năm
- Số phát sinh trong tháng
- Cộng số phát sinh tháng
- Số dư cuối tháng
- Cộng lũy kế từ đầu quý

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

 

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

Thông tư 133-2016. mẫu số s01-dnn - nhật ký - sổ cái
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!