Thông tư 133-2016. mẫu số s02a -dnn - chứng từ ghi sổ

Thông tư 133-2016. mẫu số s02a -dnn - chứng từ ghi sổ

 

THÔNG TƯ 133-2016. MẪU SỐ S02a -DNN - CHỨNG TỪ GHI SỔ

 

Đơn vị: …………………………..

 

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S02a-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: …………

Ngày…. tháng.... năm ....

Trích yếu

Số hiệu tài khoản

Số tiền

Ghi chú

Nợ

A

B

C

1

D

 

 

 

Cộng

x

x

x

Kèm theo…… chứng từ gốc

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

 

Đơn vị: …………………………..

 

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S02b-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

Thông tư 133-2016. mẫu số s02a -dnn - chứng từ ghi sổ
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!