Thông tư 200 -2014. mẫu số s04b8 –dn - bảng kê số 8

Thông tư 200 -2014. mẫu số s04b8 –dn - bảng kê số 8

 

THÔNG TƯ 200 -2014. MẪU SỐ S04b8 –DN - BẢNG KÊ SỐ 8

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S04b8-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

bảng kê số 8

nhập, xuất, tồn kho

- Thành phẩm (TK 155)

- Hàng hoá (TK 156)

 

- Hàng hoá kho bảo thuế (TK 158)

 

Tháng ...... năm ...... Số dư đầu kỳ:................................

 

Số TT

Chứng từ

Diễn giải

Ghi Nợ TK ..., Ghi Có các TK:

Ghi Có TK ..., Ghi Nợ các TK:

Số hiệu

Ngày tháng

......

......

Cộng Nợ TK

......

......

Cộng Có TK

Số lượng

Giá HT

Giá TT

Số lượng

Giá HT

Giá TT

Giá HT

Giá TT

Số lượng

Giá HT

Giá TT

Số lượng

Giá HT

Giá TT

Giá HT

Giá TT

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Cộng

Số dư cuối kỳ: .......................

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200 -2014. mẫu số s04b8 –dn - bảng kê số 8
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!