Thông tư 200- 2014. mẫu số s01- dn - nhật ký - sổ cái

Thông tư 200- 2014. mẫu số s01- dn - nhật ký - sổ cái

 

THÔNG TƯ 200- 2014. MẪU SỐ S01- DN - NHẬT KÝ - SỔ CÁI

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S01-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

NHẬT KÝ - SỔ CÁI

Năm:.........

 

Chứng từ

Diễn giải

 

Số hiệu tài khoản đối ứng

 

TK...

TK...

TK...

TK...

TK...

TK...

Thứ tự dòng

Ngày,

Số tiền

Thứ tự

phát

tháng ghi sổ

Số hiệu

Ngày, tháng

sinh

Nợ

dòng

Nợ

Nợ

Nợ

Nợ

Nợ

Nợ

A

B

C

D

E

1

F

G

H

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

...

...

- Số dư đầu năm
- Số phát sinh trong tháng

 

- Cộng số phát sinh tháng
- Số dư cuối tháng
- Cộng luỹ kế từ đầu quý

 

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

- Ngày mở sổ:…

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200- 2014. mẫu số s01- dn - nhật ký - sổ cái
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!