Thông tư 200- 2014. mẫu số s02a- dn - chứng từ ghi sổ

Thông tư 200- 2014. mẫu số s02a- dn - chứng từ ghi sổ

 

THÔNG TƯ 200- 2014. MẪU SỐ S02a- DN - CHỨNG TỪ GHI SỔ

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S02a-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số:........

Ngày..... tháng.... năm ....

 

Trích yếu

Số hiệu tài khoản

Số tiền

Ghi chú

Nợ

A

B

C

1

D

Cộng

x

x

x

 

Kèm theo..... chứng từ gốc

 

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200- 2014. mẫu số s02a- dn - chứng từ ghi sổ
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!